ΔΣΕΝ-ΣΠΜ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018  10 ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής:

α) Μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν.

β) Μέχρι τέσσερις (04) Βοηθοί πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχοι Γ΄ Τάξης ή Ναύκληροι)

γ) Μέχρι δυο (02) Ιατροί.

Ανακοίνωση Πρόσληψης