ΕΕΤΗΔΕ. Προϊστάμενος ΔΟΥ αρμόδιος για απαλλαγές και μειώσεις.

eethdeΑθήνα 24/01/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1032

ΘΕΜΑ: Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ως αρμόδιου για υποθέσεις Έκτακτου ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε ως αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης για υποθέσεις ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ, τον προϊστάμενο της ΔΟΥ που ήταν αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου σε ΕΕΤΗΔΕ ή ΕΕΤΑ κατά τα έτη βεβαίωσης αυτών.

Ο ίδιος προϊστάμενος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των προβλεπόμενων για τα ειδικά αυτά τέλη απαλλαγών και μειώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣχετικάΑνεξόφλητα ποσά ΕΕΤΗΔΕ 2012