ΕΦΚΑ. Ηλεκτρονικά η χορήγηση βεβαιώσεων και η υποβολή απογραφικών δελτίων

ΕΦΚΑ. Ηλεκτρονικά η χορήγηση βεβαιώσεων και η υποβολή απογραφικών δελτίων

Ηλεκτρονικά και με πιστοποιημένη πρόσβαση οι συναλλαγές των ασφαλισμένων ΕΦΚΑ

Από 27.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις»

Με την παρακάτω διάταξη του ως άνω σχεδίου νόμου καθορίζονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων ΕΦΚΑ

Άρθρο 26 – Ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων 
Οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «ΕΦΚΑ», και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο «ΕΦΚΑ» χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του «ΕΦΚΑ»

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται κατά περίπτωση ο χρόνος έναρξης ηλεκτρονικής χορήγησης / υποβολής, το περιεχόμενο και ο τρόπος ψηφιακού μετασχηματισμού των ανωτέρω εντύπων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ηλεκτρονική χορήγηση ή υποβολή.