Έγκριση πληρωμής εργαζομένων στο πρόγραμμα – Βοήθεια στο σπίτι –

Έγκριση πληρωμής εργαζομένων στο πρόγραμμα – Βοήθεια στο σπίτι –

Εγκρίθηκε η δέσμευση της συγκεκριμένης πίστωσης για την πληρωμή εργαζομένων στο πρόγραμμα – Βοήθεια στο σπίτι –Από το υπουργείο Εργασίας εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικός φορέας 33-220, ΚΑΕ 2761, οικ. έτους 2018, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού σε δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος – Βοήθεια στο σπίτι –

Αριθμ. Φακ.: Φ.3/6 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1019/21.03.2018
Προσδιορισμός της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζόμενων πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για τα χρονικά διαστήματα από 1.1.2018 – 31.12.2018 και 1.1.2019 – 31.12.2019