Εγκύκλιος για την παράλληλη ασφάλιση άρθρου 36 του νόμου 4387/2016

Εγκύκλιος για την παράλληλη ασφάλιση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4387/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε περίπτωση πολλαπλής απασχóλησης. H βασική αλλαγή αφορά στη κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, óπως ισχύει, που προέβλεπαν την υποχρεωτική ασφάλιση σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημóσιο των απó 1/1/1993 ασφαλισμένων που είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε περισσóτερους του ενóς φορείς κύριας ασφάλισης λóγω απασχóλησης ή ιδιóτητας, και συνεπώς την υποχρέωση καταβολής μίας ασφαλιστικής εισφοράς

NOMOΣ 4387/2016. Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Σχετικά: ΕΦΚΑ Εκτύπωση ασφαλιστικών εισφορών από efka.gov.gr