Έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία

Έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να είναι αρμόδια για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής ΤαυτότηταςΜε Υπουργική Απόφαση παρατείνεται έως 30-06-2020 η αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με την νέα διαδικασία

Αριθμ. ΤΑΔΚ οικ.255/2018 – ΦΕΚ

Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 25 ν. 1599/1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε εκ νέου μέχρι 30-6-2020 την προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 1599/1986, το οποίο αναφέρεται στην έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές  Αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Με την αστυνομική ταυτότητα ταξιδεύω στο εξωτερικό;