Έκδοση ΦΕΚ Σάββατα, Κυριακές και αργίες για τις ανάγκες των εκλογών

εκλογές 2014Αριθμ. 10184 – ΦΕΚ Β 1012 – 23.04.2014

Έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για τη διενέργεια δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) και ιδίως του άρθρου 90,
β) του Ν. 3469/2006 Α΄ 131) και ιδίως του άρθρου 12 παρ. 3.
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» μπορεί να εκδίδεται Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ