Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων

Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών

Αριθμ. 33120/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 681/06.03.2017
Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.


Άρθρο 18
Με την ισχύ της παρούσας καταργείται η με αριθμ. πρωτ. 129287/Γ2/10.11.2011 υπουργική απόφαση (Β ́ 2769), όπως τροποποιήθηκε, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αριθμ. 220647/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4227/28.12.2016
Τροποποίηση της υπ’αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β)