Εκλογές 2014. Χορήγηση κανονικών αδειών δηµοσίων υπαλλήλων

εκλογές 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα 24 Απριλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 16465

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κανονικών αδειών δηµοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014».

Σε συνέχεια του 13706/4.4.2014 εγγράφου µας, αναφορικά µε την δυνατότητα χορήγησης κανονικών αδειών σε όλο το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του δηµόσιου τοµέα, ενόψει των επερχόµενων δηµοτικών εκλογών, περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ανάγκης διασφάλισης της απρόσκοπτης διεξαγωγής τους, διευκρινιστικά αναφέρουµε ότι η χορήγηση κάθε είδους κανονικής άδειας στο µόνιµο καθώς και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών σας καθώς και όλων των εποπτευόµενων από εσάς φορέων, κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµέρα δηµοσίευσης του π.δ. προκήρυξης των ευρωεκλογών έως και 30 Μαΐου 2014, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη τόσο των οικείων προϊσταµένων όσο και των προϊσταµένων των υπηρεσιών προσωπικού του κάθε φορέα.

Επισηµαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθµη και κανονική λειτουργία των  δηµόσιων υπηρεσιών, όπως και την άµεση ανταπόκριση τους στην εκλογική διαδικασία, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα αξιολογήσετε ποιες υπηρεσίες των φορέων σας είναι απαραίτητο να εργαστούν µε απόλυτη πληρότητα.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ