Εκλογές 2014. Εκλογείς που δεν θα είναι στους εκλογικούς καταλόγους

εκλογές 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙ07Ν-Π9Θ
Αθήνα 24 Απριλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 16449

Εγκύκλιος: 20

ΘΕΜΑ : Παραλειφθέντες εκλογείς

Ενόψει των επερχόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των ευρωεκλογών του Μαΐου 2014 σας επισημαίνουμε τα εξής:

Α. Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 9 του άρθρου 8 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (πδ 26/2012), ρυθμίζεται το θέμα των εκλογέων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ειδικότερα:

1. Εκλογείς που, χωρίς να έχουν αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων των οποίων είναι γραμμένοι.

Συνεπώς όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, να απευθυνθούν στο δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες εκλογείς, κατοίκους των χωρών μελών της Ε.Ε., οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις χώρες αυτές την 24η Μαΐου 2014.

Συνεπώς οι εκλογείς αυτοί μπορούν να εφοδιαστούν με το ανωτέρω πιστοποιητικό μέχρι και την ημέρα διενέργειας των εκλογών στα κράτη μέλη της Ε.Ε. (24.5.2014), προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι κ.κ. Δήμαρχοι, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να εκδίδουν εις διπλούν πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα.

Στα εκδιδόμενα (εις διπλούν) πιστοποιητικά, θα υπάρχουν οι εξής ενδείξεις :

α) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2014»

β) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 24ης ΜΑΪΟΥ 2014» αν πρόκειται για Έλληνες κατοίκους κρατών μελών της Ε.Ε.

γ) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 25ης ΜΑΪΟΥ 2014». Σε περίπτωση που ο παραλειφθείς εκλογέας δεν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή 18 Μαΐου 2014, μπορεί, εάν επιθυμεί, να απευθυνθεί στον δήμο του, προκειμένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων, ώστε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα τη δεύτερη Κυριακή 25 Μαΐου 2014. Στην περίπτωση αυτή θα εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Επίσης εάν ο παραλειφθείς εκλογέας το επιθυμεί θα χορηγούνται τα αντίστοιχα ανωτέρω πιστοποιητικά και για τις δύο Κυριακές των εκλογών (18 Μαΐου 2014 και 25 Μαΐου 2014).

2. Για να χορηγηθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο στον αιτούντα, θα πρέπει να διαπιστωθεί από αυτούς ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου Δήμου της χώρας.

Για τον τρόπο διαπίστωσης ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς επίσης τον τρόπο συνδρομής του Υπουργείου μας, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, σας παρέχονται οδηγίες με σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Εάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων του συγκεκριμένου Δήμου όπου ζητά πιστοποιητικό ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου της χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο Δήμαρχος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8 του Π. . 26/2012).

4.Επισημαίνεται εδώ ότι, δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια ή τα Μητρώα Αρρένων στους εγγραφέντες σε αυτά μετά την 14η Μαρτίου 2014.

5.Όσοι Δήμοι της χώρας, εκ παραδρομής, δεν έχουν συμπεριλάβει στην Α΄ αναθεώρηση (Ιανουάριος – 14 Μαρτίου 2014), τους νέους εκλογείς τους γεννηθέντες το έτος 1996, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 10 της εκλογικής νομοθεσίας (Π. . 26/2012), θα χορηγούν σ’ αυτούς πιστοποιητικό παραλειφθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

6. Το πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στην κάθε ψηφοφορία (18 Μαΐου 2014, 25 Μαΐου 2014) θα προσκομίζουν οι εκλογείς στην Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να τους επιτρέψει να ψηφίσουν.

Οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής, υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήμου, που προσκομίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

Β. Αναφορικά με το ενδεχόμενο παράλειψης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σε περίπτωση που, εκλογέας, υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκ παραδρομής παραλειφθεί από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους παρά το γεγονός ότι έχει υποβάλει στο δήμο. εμπρόθεσμα (δηλ. μέχρι 14 Μαρτίου 2014) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 δικαιολογητικά, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, τις επαναληπτικές της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 – εφόσον το επιθυμεί – εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 4 – 9 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).

2. Με βάση τα ανωτέρω ο ως άνω παραλειφθείς εκλογέας μπορεί να απευθύνεται στο δήμο, όπου είχε υποβάλει την αίτησή του προκειμένου να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση. Οι δήμοι στους οποίους θα απευθύνονται οι ως άνω παραλειφθέντες εκλογείς, αφού διαπιστώσουν ότι έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι 14.3.2014, θα εκδίδουν εις διπλούν βεβαίωση, ότι, αν και είχε υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεν συμπεριελήφθη, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους.

Γ. Οι Δήμαρχοι που θα εκδώσουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε παραλειφθέντες εκλογείς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τους εκλογείς αυτούς στην πρώτη μετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο μας, προκειμένου να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός.

Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις παρακαλούμε να αποσταλούν αμέσως μετά τις εκλογές στη Διεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83, 3ος όροφος), συνοδευόμενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους εκδόθηκαν πιστοποιητικά

Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των παραλειφθέντων εκλογέων παρέχονται με την βιβλιοδετημένη εγκύκλιό μας, η οποία κοινοποιείται προς τους αποδέκτες του πίνακα και προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ