Εκλογές 2014. Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών

Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών

Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
Υπουργείο Οικονομικών
Αθήνα 12/03/2014
Αρ. πρωτ.: 1045826

ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», όσον αφορά τη θεώρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων, καθώς και εισιτηρίων εκδηλώσεων από τους συνδυασμούς στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) ορίζεται ότι, οι συνδυασμοί μπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθμείται και θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α) ορίζεται ότι, οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των συνδυασμών. Το βιβλίο εσόδων – εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α ΔΟΥ της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α ΔΟΥ της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.

3. Περαιτέρω, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014. Επίσης, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει από την 1.1.2014.

Κατά συνέπεια, από 1.1.2014, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού ή του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. ( Π.Δ. 186/1992 ), καθώς και του ν. 1809/1988, περί φορολογικών μηχανισμών ( ΠΟΛ. 1023/2014 ).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες ΔΟΥ θεωρούν τα διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων και το ειδικό βιβλίο (εσόδων – εξόδων) που προσκομίζουν οι περιφερειακοί και δημοτικοί συνδυασμοί δεδομένου ότι, η θεώρηση αυτών δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, αλλά από ειδικές νομοθετικές διατάξεις (Ν. 3870/2010).