Εκλογές 2015. Προκήρυξη για διεξαγωγή 20-09-2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 66/2015 – ΦΕΚ A 107 – 28.08.2015
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 2 περίπτ. γ ́ και 37 παρ. 3 εδάφιο τρίτο του Συντάγματος.
2. Το γεγονός ότι:
α) οι διερευνητικές εντολές που δόθηκαν στους αρχηγούς των πρώτου, δεύτερου και τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων δεν τελεσφόρησαν,
β) κατά τη διαβούλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας με καθέναν από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων στις 27 Αυγούστου 2015 επιβεβαιώθηκε τόσον η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής όσο και η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και 
γ) αναθέσαμε, με το από 63/27−8−2015 Π.δ./μα (Α ́ 104), στην Βασιλική Θάνου − Χριστοφίλου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, το σχηματισμό Κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής για να διενεργήσει εκλογές, αποφασίζουμε:

Διαλύουμε

τη Βουλή της ΙΣΤ ́ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας,

καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή Βουλευτών

στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή,

και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές την 1η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠ. ΘΑΝΟΥ − ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ