Εκλογές 2023. Εκλογική αποζημίωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Αριθμ. 43446 – ΦΕΚ τεύχος Β 3211/16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες – μέλη της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δύο Αρεοπαγίτες, οι οποίοι μετέχουν ως μέλη της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής για να επιτελέσουν το έργο του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012 και καθορίζουμε αυτή στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) έκαστος.

2. Η ανωτέρω ειδική εκλογική αποζημίωση θα καταβληθεί βάσει ονομαστικής κατάστασης των δικαιούχων και βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκλογών, για την εκτέλεση και περαίωση του έργου που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω δικαστές, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056, του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1017-206 και ΑΛΕ 2120210899 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης οικονομικού έτους 2023, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.

4. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

 

 

Αριθμ. 43445 – ΦΕΚ τεύχος Β 3211/16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και μέχρι τον αριθμό των εκατό (100) ατόμων, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση που θα καταβληθεί στους δικαστικούς λειτουργούς της προηγούμενης παραγράφου, στο ποσό των εξακοσίων εξήντα ευρώ (660,00 €) για κάθε έναν εξ αυτών, ανεξαρτήτως βαθμού, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας. Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

3. Οι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στους οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη της προηγούμενης παραγράφου εφάπαξ ειδική αποζημίωση, θα οριστούν με αποφάσεις των Προέδρων – Προϊσταμένων ή των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης των οικείων Διοικητικών Πρωτοδικείων.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφά-παξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους δικαστικούς λειτουργούς, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056, του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1017-206 και ΑΛΕ 2120210899 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης οικονομικού έτους 2023, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.

5. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

 

 

Αριθμ. 43447 – ΦΕΚ τεύχος Β 3212/16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Εφετείου Αθηνών (μέλη της Κεντρικής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του άρθρου 16 του ν. 4648/2019), για την πρόσθετη εκλογική εργασία, κατά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους κάτωθι δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Εφετείου Αθηνών για την προσφορά έκτακτης εκλογικής εργασίας κατά την προετοιμασία και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. ως εξής:
α) Στον Γενικό Επόπτη, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, ποσό επτακοσίων ογδόντα ευρώ (780,00€).
β) Σε δέκα (10) Προέδρους Εφετών (τακτικοί και αναπληρωματικοί), ποσό εξακοσίων εξήντα ευρώ (660,00€).
γ) Σε σαράντα εννέα (49) Εφέτες ή Αντεισαγγελείς Εφετών, που θα απασχοληθούν σε προπαρασκευαστικές εργασίες ως μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών, ποσό εξακοσίων ευρώ (600,00 €).
δ) Σε τρεις (3) Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών ποσό εξακοσίων ευρώ (600,00 €).

2. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ει-δικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω δικαιούχους, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης- Τομέας Εσωτερικών» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.

3. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

 

Αριθμ. 43444 – ΦΕΚ τεύχος Β 3213/16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε έως και χίλιους πεντακόσιους εξήντα (Δ) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ
(1.560) δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Κράτους (Αρείου Πάγου, Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, Εφετείων, Εισαγγελιών Εφετών, Πρωτοδικείων και Εισαγγελιών Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τους πίνακες που παρατίθενται κατωτέρω, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023