Εκλογές 2023. Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων, αστυνομικών, λιμενικών

Αριθμ. 43441 – ΦΕΚ τεύχος Β 3218/16.05.2023
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 26.04.2023 έως και 22.05.2023 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 σε πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα έναν (56.441) υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα:

α. Σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιους δεκαοκτώ (54.318) εν ενεργεία υπαλλήλους του ενστόλου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Σε χίλιους διακόσιους ενενήντα (1.290) υπαλλήλους πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, [Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ καθώς και στο προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων], πλην εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα.

γ. Σε εκατόν δεκατρείς (113) υπαλλήλους, ένστολους και πολιτικό προσωπικό, της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής.

ε. Σε επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

 

2. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες από 26.04.2023 έως 22.05.2023 και ειδικότερα:
α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.
β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.
γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.
δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2023 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στους Ειδικούς Φορείς 1057-101, 1057-201, 1057-202 και 1057-501 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Α.Λ.Ε. 2120210001, 2130207001 και 2120210899.
5. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
6. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους, θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων και Αρχηγείων.
7. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

 

 

Αριθμ. 43442 – ΦΕΚ τεύχος Β 3212/16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 24.4.2023 έως και 22.5.2023 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, σε μέχρι και οκτώ χιλιάδες τετρακοσίους πενήντα (8.450) υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα σε:

• οκτώ χιλιάδες εκατόν έξι (8.106) εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,

• τριακόσιους σαράντα τέσσερις (344) πολιτικούς υπαλλήλους.

2. Δε λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προεκλογική περίοδο, ήτοι από 24.4.2023 έως 22.5.2023 και ειδικότερα:
α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.
β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.
γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.
δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, ως εξής:

• Σε οκτώ χιλιάδες εκατόν έξι (8.106) εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ποσό διακοσίων ευρώ (200,00 €).

• Σε τριακόσιους σαράντα τέσσερις (344) πολιτικούς υπαλλήλους, ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στους Ειδικούς Φορείς 1041-202, 1041-203 και 1041-502 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ΑΛΕ 2120210001, 2120210001 και 2120210899 αντίστοιχα).

5. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

6. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων και Αρχηγείων.

7. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

 

Αριθμ. 43448 – ΦΕΚ τεύχος Β 3211/16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης ποσού εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €) σε τριακοσίους πενήντα (350) υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για όλο το διάστημα που προσφέρουν έκτακτη εργασία λόγω της διενέργειας των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.
Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

2. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των παραπάνω υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056, του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1017- 401 και ΑΛΕ 2120210001, του προϋπολογισμού Εξόδων του Ελεγκτικού Συνεδρίου οικονομικού έτους 2023.

3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας, βεβαιώνεται από τους (υπηρεσιακούς) προϊσταμένους όπου προσφέρουν την εκλογική εργασία τους.

4. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

 

 

Αριθμ. 43451 – ΦΕΚ τεύχος Β 3215/16.05.2023
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου και μέχρι τον αριθμό των διακοσίων έξι (206) ατόμων, για την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω υπαλλήλους, στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) σε τριάντα επτά (37) άτομα που εργάζονται στη Διεύθυνση Εκτυπώσεων – Βιβλιοδεσίας του Εθνικού Τυπογραφείου σε 24ωρη βάρδια, και το ποσό των δύο χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (2.070,00 €) σε εκατόν εξήντα εννέα (169) υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου.

3. Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023.

Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1004-202 «Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων» του προϋπολογισμού Εξόδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ΑΛΕ 2120210001.

5. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

 

 

Αριθμ. 43440 – ΦΕΚ τεύχος Β 3215/16.05.2023
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Γενικού Επιτελείου Στρατού – για τη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. 1. Ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99) έως και τις 26 Μαΐου 2023, υπαλλήλους/στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για τη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των υπαλλήλων/στελεχών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε έντεκα (11), βεβαιώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών).

2. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/στελεχών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), όπως βεβαιώνονται ονομαστικά σύμφωνα με την παρ. 1, καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).

3. Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116).

4. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΛΕ 2910601056, του Ειδικού Φορέα 1007- 206, οικονομικού έτους 2023 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ειδικό Φορέα 1011204 Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και α) ΑΛΕ 2120210899 για το στρατιωτικό προσωπικό και β) ΑΛΕ 2120210001 για τον μόνιμο υπάλληλο/πολιτικό προσωπικό.

Β. 1. Ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα από τις 19 Μαΐου 2023 έως και τις 22 Μαΐου 2023, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την εγκατάσταση, τη συνεχή ετοιμότητα και την άρτια λειτουργία ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), που θα χρησιμεύσει ως εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια της νύχτας των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. Το εν λόγω προσωπικό συμμετέχει στη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.
Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των υπαλλήλων/τεχνικών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε δύο (2), βεβαιώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών).

2. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/τεχνικών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.), όπως βεβαιώνονται ονομαστικά σύμφωνα με την παρ. 1, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €).

3. Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116).

4. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΛΕ 2910601056, του Ειδικού Φορέα 1007206, οικονομικού έτους 2023 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ειδικό Φορέα: 1.011.202.00.000.00 Γενικού Επιτελείου Στρατού και ΑΛΕ: 2120210899.

Γ. 1. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

2. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους, θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές του οικείου Φορέα

 

Αριθμ. 43438 – ΦΕΚ τεύχος Β 3217/16.05.2023
Ορισμός αριθμού υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και καθορισμός ειδικής αποζημίωσης για τη διεκπεραίωση εκτάκτων εκλογικών εργασιών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99) έως και τις 26 Μαΐου 2023, σε πενήντα ένα (51) υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική αποζημίωση, για την παροχή εκλογικής εργασίας και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των αυξημένων εκλογικών αναγκών εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω απασχολουμένων βεβαιώνεται από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.

Καθορίζουμε την ειδική αποζημίωση για τους ανωτέρω υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας στο ποσό των δύο χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (2.070 €).

Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116).

Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση των ανωτέρω απασχολουμένων του Υπουργείου Εξωτερικών θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΛΕ 2910601056, του Ειδικού Φορέα 1007206, οικονομικού έτους 2023, και θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (105.570,00 €). Η μεταφορά της απαιτούμενης δαπάνης θα γίνει από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ειδικό Φορέα 1009201, ΑΛΕ 2120210001, οικονομικού έτους 2023, του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ανωτέρω ειδική αποζημίωση καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη ειδική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

 

 

Αριθμ. 43450 – ΦΕΚ τεύχος Β 3217/16.05.2023
Kαταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την έκτακτη απασχόλησή τους στις βουλευτικές εκλογές τις 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέχρι τον αριθμό των εξήντα πέντε (65) ατόμων, για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας στο πλαίσιο της προπαρασκευής και διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και ειδικότερα για την ανάπτυξη, βελτίωση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των υποδομών, για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης, μέσω του περιβάλλοντος του TAXISNET.

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση που θα καταβληθεί στους δικαιούχους υπαλλήλους της παρ. 1, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, ως εξής:

α) Σε δεκαπέντε (15) υπαλλήλους της ομάδας ανάπτυξης και βελτίωσης των εφαρμογών πληρωμής εκλογικών αντιπροσώπων, ποσό οκτακοσίων ευρώ (800,00 €).

β) Σε πενήντα (50) υπαλλήλους της ομάδας υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών, τηλεφωνικής υποστήριξης και υποστήριξης υποδομών, ποσό εξακοσίων ευρώ (600,00 €).

γ) Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

3. Οι υπάλληλοι στους οποίους θα καταβληθεί η εφάπαξ αποζημίωση της παρ. 2, θα οριστούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1053-202 του προϋπολογισμού Εξόδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και ΑΛΕ 2120210001.

5. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

 

 

Αριθμ. 43449 – ΦΕΚ τεύχος Β 3213/16.05.2023
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 24.04.2023 έως και 22.05.2023 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και διενέργειας των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, σε έως και δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα σε:

• εκατόν εβδομήντα (170) υπαλλήλους ενιαίου μισθο-λογίου (μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου),
• έντεκα χιλιάδες επτακοσίους σαράντα (11.740) υπαλ-λήλους ειδικού μισθολογίου,
• πέντε χιλιάδες ενενήντα (5.090) υπαλλήλους με σύμ-βαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εκ των οποίων δύο χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα εννέα (2.389) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (επί θητεία προσωπικό), δύο χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι οκτώ (2.428) Εποχικούς Πυροσβέστες (Ι.Δ.Ο.Χ.) και διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) συμβασιούχους της ΓΓΠΠ (Ι.Δ.Ο.Χ.).

2. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προεκλογική περίοδο, ήτοι από 24.4.2023 έως 22.5.2023 και ειδικότερα:
α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.
β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.
γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.
δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

Αριθμ. 44304 – ΦΕΚ τεύχος Β 3282/17.05.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43449/16.5.2023 κοινής απόφασης «Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023» (Β’ 3213).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η παρ. 3 της υπ’ αρ. 43449/16.5.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023» (Β’ 3213) τροποποιείται ως προς τα διατιθέμενα ποσά και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους δικαιούχους της παρ. 1, για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας, ως εξής:
• Σε εκατόν εβδομήντα (170) υπαλλήλους ενιαίου μι-σθολογίου (μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).
• Σε έντεκα χιλιάδες επτακοσίους σαράντα (11.740) υπαλλήλους ειδικού μισθολογίου, ποσό διακοσίων ευρώ (200,00€).
• Σε δύο χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα εννέα (2.389) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (επί θητεία προσωπικό) και δύο χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι οκτώ (2.428) Εποχικούς Πυροσβέστες (ΙΔΟΧ) ποσό διακοσίων ευρώ (200,00€).
• Σε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) συμβασιούχους της ΓΓΠΠ (ΙΔΟΧ) ποσό 150 ευρώ (150€).
Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.»

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1059-201 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ΑΛΕ 2120210001, 2120210899, 2130207001 του οικονομικού έτους 2023, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.
5. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
6. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων και Αρχηγείων.
7. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος

 

 

Αριθμ. 43443 – ΦΕΚ τεύχος Β 3212/16.05.2023
Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και μέχρι τον αριθμό των ογδόντα δύο (82) ατόμων, για την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους δικαιούχους υπαλλήλους της παρ.1, στο ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€) για κάθε έναν εξ αυτών, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

3. Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023. Η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1004-204 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» του προϋπολογισμού Εξόδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ΑΛΕ 2120210001.

5. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος