Εκλογές 2023. Ώρες μετάδοσης του αριθμού ψηφισάντων

Αριθμ. 32223 – ΦΕΚ τεύχος Β 2470/12.04.2023
Καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 94Α του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), καθορίζουμε τα χρονικά διαστήματα μετάδοσης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, του αριθμού των ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα κατά την ημέρα διενέργειας εκλογών, τα οποία δύνανται να μεταδίδονται μέσω ειδικής εφαρμογής, ως εξής:

Α) 1η μετάδοση: από 10:00 έως 10.30 ώρα Ελλάδας,

Β) 2η μετάδοση: από 13:00 έως 13.30 ώρα Ελλάδας,

Γ) 3η μετάδοση: από 16:00 έως 16.30 ώρα Ελλάδας.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως