Εκλογές Ιουνίου 2023. Όλες οι προθεσμίες

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.71 (ΦΕΚ 122 Α’/29-5-2023)
Κοινοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72 (ΦΕΚ 123 Α’/29-5-2023)
Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης Ιουνίου 2023

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 Ημέρα δημοσίευσης του π. δ. διάλυσης της Βουλής (άρθρο 31 παράγραφος 1 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019)
Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 Έναρξη προεκλογικής περιόδου από την επόμενη της δημοσίευσης του π.δ. διάλυσης της Βουλής (άρθρο 31 παρ. 4 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019)
Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία μέχρι και τη μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την υποβολή δηλώσεων από τους στρατιωτικούς, κ.λ.π. στους προϊσταμένους και διοικητές τους, σχετικά με την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι (άρθρο 27 παρ. 1 του π.δ. 26/2012 και υπ’ αρ. 15000/14.04.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 973, ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-66Μ)
Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των τριών (3) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τη δήλωση ονόματος και εμβλήματος κομμάτων στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου (άρθρο 37 παρ. 1 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4648/2019)
Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των τριών (3) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου δήλωσης συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, προσωνυμίας και εμβλήματος του συνασπισμού τους (άρθρο 37 παρ. 2 του π. δ. 26/2012,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4648/2019)
Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία της μιας (1) ημέρας για την προσφυγή για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος ή για την ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους της Διοικούσας Επιτροπής που υποβάλλεται αποκλειστικά μετά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 37, ενώπιον του Α1΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Α1΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου εκδίδεται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή της προσφυγής (άρθρο 38 παρ. 2 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4954/2022)
Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των πέντε (5) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των καταστάσεων των στρατιωτικών, κ.λ.π. στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 27 παρ. 5 του π.δ. 26/2012)
Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων κ.λ.π. από την υπηρεσία και τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του Συντάγματος (άρθρο 30 παρ. 1 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν.  4648/2019)
Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία όπου, βάσει του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012, εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, καταρτίζει και υποβάλλει τους συνδυασμούς του. Η υποβολή γίνεται, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 33, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 και είναι δεσμευτική για όλες τις νόμιμες συνέπειες
Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των τριών (3) ημερών για την άσκηση ένστασης κατά της εγγραφής στις καταστάσεις των στρατιωτικών, κ.λ.π. (άρθρο 27 παρ. 5 του π.δ. 26/2012)
Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία όπου, εντός τριών (3) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων, το Α1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 34 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4735/2020, το άρθρο 34Α του π.δ. 26/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4648/2019 και το άρθρο 35 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν. 5027/2023
Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, από τους Αντιπεριφερειάρχες, με σχετική απόφασή τους (άρθρο 55 παρ. 2 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014)
Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή των ονομαστικών καταστάσεων των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων κ.λ.π. καθώς και των καταλόγων των δικηγόρων και των ασκούμενων δικηγόρων, στην εισαγγελία του Άρειου Πάγου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους Περιφερειάρχες μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 68 παρ. 6 του π. δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014)
Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την αποστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου, πινάκων των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σ΄ όλη την Επικράτεια (άρθρο 68 παρ.6 περ. α΄ του π.δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4239/2014)
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία κλήρωσης των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αναπληρωτών τους τα οποία κληρώνονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το άρθρο 31 παρ. 4 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο Πρωτοδικείο (άρθρο 58 παρ. 3 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4648/2019)
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών, πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, επί αποδείξει, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας (άρθρο 71 παρ. 1β΄ του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παράγραφος 1β΄ του ν. 4648/2019)
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την πρόταση υποψηφίων προς συμπλήρωση συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου (άρθρο 34 παρ. 11 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παρ.11 του ν. 4648/2019)
Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των έξι (6) ημερών πριν από την ψηφοφορία μέσα στην οποία τα κόμματα, οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια(άρθρο 96 παρ. 3 του π.δ. 26/2012)
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των πέντε (5) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την ειδοποίηση των διορισθέντων μελών των εφορευτικών επιτροπών με φροντίδα του εισαγγελέα του οικείου πρωτοδικείου (άρθρο 58 παρ. 6 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παρ. 6 του ν. 4648/2019)
Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 Είναι η πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση με προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη στους δήμους κάθε νομού των αποφάσεων του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των υποψηφίων (άρθρο 39 παρ. 2 π. δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 4648/2019)
Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των τριών (3) ημερών πριν από την ψηφοφορία για τη δημοσίευση του προγράμματος ψηφοφορίας από τις δημοτικές αρχές (άρθρο 56 του π.δ. 26/2012)
Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία των δυο (2) ημερών πριν από την ψηφοφορία για την άφιξη των εφόρων και των τακτικών ή αναπληρωτών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στον τόπο διορισμού τους (άρθρο 68 παρ. 13 του π.δ. 26/2012)
Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023 Λήγει η προθεσμία που είναι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας μέσα στην οποία είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η αλλαγή καταστήματος ψηφοφορίας, εφόσον η χρησιμοποίηση αυτού που αρχικά ορίστηκε δεν είναι δυνατή εξαιτίας ανώτερης βίας (άρθρο 55 παρ. 5 του π.δ.26/2012)
Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023 Διενέργεια των εκλογών