Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Νέους Επαγγελματίες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Junior Professionals in Delegations 2016). (ΑΔΑ: ΩΓΑΠ465ΦΘΕ-1Κ0 )

Με το Α.Π. 1217/03.03.2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EΕΑS) σχετικώς με το χρονοδιάγραμμα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Junior Professionals in Delegations).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο στις αρχές Ιουνίου 2015 και οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2015.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων θα αναληφθεί, εκ νέου, από ΚΥ η οποία ήταν υπεύθυνη για την προεπιλογή των αιτούντων του περυσινού Προγράμματος.