Έκπτωση στους λογαριασμούς ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

Έκπτωση στους λογαριασμούς ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

Έκπτωση που θα προσεγγίσει το 30% στους λογαριασμούς ηλεκτρικούς ρεύματος για την πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών και θα ισχύσει αναδρομικά από 1/1/18 για τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης, φέρνει τροπολογία που εισάγεται στο νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης για το περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο λιγνιτικών περιοχών είναι η ενίσχυση των ιδιαιτέρως περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας εξαιτίας της επιβάρυνσης από την λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών και ορυχείων.Ειδικότερα με την ρύθμιση αυτή, μέσω της έκπτωσης της τάξεως των 42 ευρώ / MWh στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, που θα ισχύει για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επιδιώκεται η ενίσχυση των οικιακών καταναλωτών των εν λόγω περιοχών και η βελτίωση των όρων διαβίωσης και της ποιότητας ζωής τους, λόγω της ρύπανσης που προκαλεί η δραστηριότητα της λιγνιτικής εξόρυξης και ηλεκτροπαραγωγής.

Η έκπτωση των 42 ευρώ/MWh αντιστοιχεί σε έκπτωση της τάξης του 27% στο σύνολο του λογαριασμού (ή 45% επί του ανταγωνιστικού τιμολογίου της ΔΕΗ) για καταναλώσεις έως 1.600 KWh το τετράμηνο, που είναι η κατανάλωση ενός μέσου νοικοκυριού.

Από την εφαρμογή του μέτρου θα ωφεληθούν πάνω από 140 χιλ. νοικοκυριά (133 χιλ. στη Δ. Μακεδονία και 8 χιλ. στο Δήμο Μεγαλόπολης). Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 17,5 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται μαξιλάρι ασφαλείας 5%, ώστε να καλυφθούν περιπτώσεις αύξησης της κατανάλωσης και νέων συνδέσεων τα επόμενα χρόνια.

Το συγκεκριμένο ποσό αποδίδεται σε ετήσια βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ειδικό λογαριασμό στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και στη συνέχεια αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να περάσει η έκπτωση στους οικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Νόμος 4513/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 9/23.01.2018
Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 26
Χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα
1. Παρέχεται ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) επί της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης είναι οι οικιακοί πελάτες εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται το ακριβές ποσό της ενίσχυσης, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της ο χρόνος εκκαθάρισης τυχόν κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τυχόν ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, συστήνεται ειδικός λογαριασμός ορίζεται ο διαχειριστής του λογαριασμού αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη  χορήγηση της ενίσχυσης θέμα.Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1936/30.05.2018
Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό ενίσχυσης
Η ενίσχυση λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα ορίζεται, αρχής γενομένης  από το έτος 2018, στο ποσό των σαράντα δύο (42) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της  τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2
Σύσταση ειδικού λογαριασμού
Με σκοπό τη χορήγηση της ενίσχυσης κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, συστήνεται ειδικός λογαριασμός παροχής ενίσχυσης λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με διαχειριστή τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΣ Α.Ε), στον οποίον μεταφέρεται το  ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι της ενίσχυσης
1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2400 kWh. Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη του ορίου των 2400 kWh, η ενίσχυση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού.
2. Από την έκπτωση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εξαιρούνται οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ) με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 3 που ακολουθεί, οι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, οι δικαιούχοι ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον ΚΚΠ ΔΕΗ Α.Ε. και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 127/1990 ΠΥΣ, οι ενταγμένοι αυτοπαραγωγοί σε πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και οι ωφελούμενοι από πρόγραμμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018, όπως ισχύει.
3. Ειδικότερα η έκπτωση αυτή παρέχεται στους δικαιούχους Κ.Ο.Τ και μέχρι του ορίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μόνο εάν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’1403) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν εφαρμοστεί καθόλου η έκπτωση του Κ.Ο.Τ για το συγκεκριμένο τετράμηνο.

Άρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού της ενίσχυσης
1. Με την επιφύλαξη του ορίου κατανάλωσης του άρθρου 3, η ενίσχυση υπολογίζεται για κάθε δικαιούχο με βάση τα στοιχεία της καταμετρηθείσας κατανάλωσης ενέργειας, ως το γινόμενο της καταμετρηθείσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί του ποσού της μοναδιαίας ενίσχυσης.
2. Η έκπτωση χορηγείται στον πρώτο λογαριασμό που εκδίδεται για κάθε δικαιούχο της ενίσχυσης μετά την αποστολή στοιχείων καταμέτρησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που τον εκπροσωπεί.

Άρθρο 5
Διαδικασία απόδοσης της ενίσχυσης – Αρμοδιότητες φορέων
1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσδιορίζει τους δικαιούχους του άρθρου 3, αναρτά, και επικαιροποιεί, όταν αυτό είναι αναγκαίο, στην ιστοσελίδα της πίνακα με τους αντίστοιχους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών. Ο πίνακας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονική μορφή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος  και Ενέργειας και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Υποβολή ενστάσεων από δικαιούχους που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ανωτέρω πίνακα είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των Δήμων στους οποίους ανήκουν. Οι Δήμοι εξετάζουν τις ενστάσεις και ενημερώνουν το ΥΠΕΝ και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης από τον οικείο Δήμο, η περίοδος έναρξης υπολογισμού και απόδοσης  της ενίσχυσης άρχεται από την ημέρα αποστολής του αποτελέσματος της ένστασης από τον Δήμο στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
3. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επικαιροποιεί, όταν απαιτείται, τον πίνακα της παραγράφου 1 και τον αποστέλλει εκ νέου, σε ηλεκτρονική μορφή, στο ΥΠΕΝ και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
4. Η χορήγηση της ενίσχυσης στους δικαιούχους γίνεται από τον Προμηθευτή ο οποίος τον εκπροσωπεί.  Για το σκοπό αυτό ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Περιβαλλοντική Έκπτωση Λιγνιτικής Περιοχής» καθώς και ένδειξη με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού αυτού.
5. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προβαίνει στον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης και γνωστοποιεί τις πρώτες δέκα (10) ημέρες εκάστου μήνα τις καταναλώσεις και τα ποσά προς πίστωση, που αντιστοιχούν στις παροχές δικαιούχων της ενίσχυσης που καταμετρήθηκαν κατά τον προηγούμενο της γνωστοποίησης μήνα, στον Προμηθευτή που τους εκπροσωπεί.
6. Μετά την παραπάνω ενημέρωση οι Προμηθευτές έχουν προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών για υποβολή τυχόν ενστάσεων στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα ποσά προς πίστωση που έλαβαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οριστικοποιεί τα ποσά, τα οποία αποστέλλονται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
7. Το ποσό της ενίσχυσης αποδίδεται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή της από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στους Προμηθευτές που εκπροσωπούν τους δικαιούχους της ενίσχυσης.
8. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να ενημερώνουν το ΥΠΕΝ, τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την έναρξη της διαδικασίας απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους, να αποστέλλουν,  σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους σε όλους τους παραπάνω φορείς κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους δικαιούχους τελικούς καταναλωτές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και να αποστέλλουν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε όλους τους παραπάνω φορείς εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους τον τελικό κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του προηγούμενου έτους. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέτουν τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών (ποσό ανά παροχή δικαιούχου οικιακού καταναλωτή), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αυτά ζητηθούν από το ΥΠΕΝ και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
9. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. γνωστοποιεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους, στο ΥΠΕΝ και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τα ποσά που πιστώθηκαν στους Προμηθευτές κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους καθώς και εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους τα τελικά ποσά που πιστώθηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του προηγούμενου έτους.
10. Αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή της παρούσας είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για τα αποτελέσματα εφαρμογής της παρούσας, την κατάσταση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 2 και τυχόν αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των στοιχείων που αποστέλλει ο ΛΑΓΗΕ και οι Προμηθευτές σχετικά με το μέτρο αυτό.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.