Έξοδος και επανείσοδος στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών

Έξοδος και επανείσοδος στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών

κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει

 

Αριθμ. 4000/1/111-ιδ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6322/30.12.2021
Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής άδειας διαμονής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και 31-12-2022, επιτρέπεται, μία ή περισσότερες φορές, η έξοδος και επανείσοδος, πολιτών τρίτων χωρών, νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα, κατόχων:

α) ισχύουσας βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 ή

β) ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, προκειμένου να επισκεφθούν τη χώρα καταγωγής τους, εφόσον αναχωρούν από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και φέρουν ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμένο από τη χώρα.

 
2. Ομοίως, επιτρέπεται έως και 31-12-2022, η επανείσοδος των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών που έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ απορριπτική ή ανακλητική απόφαση επί των αιτήσεων χορήγησης/ ανανέωσης άδειας διαμονής ή της ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, αντίστοιχα.

3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως