Έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής σε παραγωγούς γάλακτος

Αριθ. 185/14538 – ΦΕΚ Τεύχος Β 578/24.02.2017
Λεπτομέρειες εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2016/1613 της επιτροπής για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης προσαρμογής σε παραγωγούς γάλακτος