Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μη επιδοτούμενους ανέργους εφημερίδων

Αριθμ. Φ 10053/42313/1664 – ΦΕΚ B 3343 – 12.12.2014

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου  Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ – MME για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2014 και του νέου έτους 2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Στους ανέργους καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου  Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME, των οποίων η επιδότηση, λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης, τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Δεκεμβρίου 2014 επτάμηνο και εφόσον από τη λήξη της επιδότησης τους μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση  εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις γιορτές των Χριστουγέννων έτους 2014 και του νέου έτους 2015.

Το ποσό αυτής ορίζεται ίσο με το ποσό του μηνιαίου  επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος, όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ