Εκτύπωση βεβαιώσεων NAT ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ

Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT) οι οποίες παρέχονται ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12201 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 887/Β/2003)(Aριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/60/30141ΦΕΚ Β 2900 – 15.11.2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Η διοικητική διαδικασία «Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ» η οποία εντάχθηκε στα ΚΕΠ με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12201 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 887/Β/2003) καταργείται.

2. Η διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας «Εκτύπωση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης» η οποία εντάχθηκε στα ΚΕΠ με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12201 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 887/Β/2003), τροποποιείται και διεκπεραιώνεται πλέον ηλεκτρονικά βάσει των προβλεπόμενων στην παρούσα απόφαση. Το έντυπο αίτησης το οποίο αντιστοιχεί στην ως άνω διαδικασία καταργείται.

3. Εντάσσονται στα ΚΕΠ οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (N.A.T.):

α) εκτύπωση βεβαίωσης ετήσιων αποδοχών συντάξεων (για φορολογική χρήση).

β) εκτύπωση συγκεντρωτικού Εκκαθαριστικού σημειώματος 6-μήνου.

4. Η εκτύπωση των ανωτέρω βεβαιώσεων διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π., παράλληλα με τη διεκπεραίωση της από τις υπηρεσίες του N.A.T., μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των Κ.Ε.Π. «ΕΚΕΡ-ΕΡΜΗΣ».5. Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών στα Κ.Ε.Π. γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των συνταξιούχων ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση για την ταυτοποίηση του δικαιούχου και την εκτύπωση εκάστης βεβαίωσης είναι τα ακόλουθα:

– Αστυνομική Ταυτότητα

– Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου (A.M.Σ.) (από κάρτα συνταξιούχου)

– Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής για τον αντιπρόσωπο.

Στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων, η διαδικασία θα γίνεται από γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση.

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, η διαδικασία γίνεται μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους (προσωρινού διαχειριστή, με απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας ή δικαστικού συμπαραστάτη / επιτρόπου, με απόφαση δικαστηρίου).

6. Η ένταξη και διεκπεραίωση της διαδικασίας εκτύπωσης των ανωτέρω βεβαιώσεων μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. To NAT σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΔιΜΗΔ (ΥΑΠ) θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματα του και θα υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του NAT θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την ΥΑΠ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ.

7. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής e-kep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα Κ.Ε.Π., εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών.

8. Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013