Ελεγχος επενδυτικών σχεδίων από Πιστοποιημένους Φορείς

ependyseisΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35/2014 – ΦΕΚ Α 65 – 12.03.2014

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (A΄ 261) και ν.3908/2011 (A΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 90).
β. Του άρθρου 11 παρ. 5 περιπτώσεις α, ε και στ και παρ. 7 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8).
γ. Του π.δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν.3908/2011» (Α΄ 83).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
ε. Του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147).
στ. Του π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
ζ. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
η. Της υπ’ αριθ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26-06-2013 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Μηταράκη» (B΄ 1653).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθ. 25/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων από Πιστοποιημένους Φορείς
1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 δύνανται να ελέγχονται τόσο κατά την διαδικασία υλοποίησης τους, όσο και κατά την ολοκλήρωση τους, από Πιστοποιημένους Φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Σκοπός των ελέγχων της παραγράφου 1 είναι η διαπίστωση:
α) της συμμόρφωσης ή μη του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, και
β) της ορθής εκπλήρωσης εκ μέρους του φορέα του επενδυτικού σχεδίου των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Άρθρο 2
Κριτήρια και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των φορέων
Οι Πιστοποιημένους Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 οφείλουν να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
α. σύννομη ίδρυση και λειτουργία ως ανώνυμη εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελληνική Επικράτεια,
β. τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή διενέργειας ελέγχων επενδύσεων,
γ. εγγυοδοτική ικανότητα,
δ. πιστοποίηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου,
ε. ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 3
Διαδικασία πιστοποίησης φορέων
1. Μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εξειδικεύονται οι προδιαγραφές του άρθρου 2, οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση φορείς υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, αίτηση – αναγγελία στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση Φορέα Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

2. Μετά την υποβολή της αίτησης διενεργούνται: (α) διοικητικός έλεγχος του περιεχομένου του φακέλου της αίτησης, και (β) αυτοψία – επιθεώρηση, από το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του άρθρου 15 του ν. 4146/2013. Εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις του άρθρου 2, εκδίδεται ύστερα από εισηγήση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία ο φορέας χαρακτηρίζεται ως «Πιστοποιημένος Φορέας Ελέγχων Επενδυτικών Σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011».

3. Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και χαρακτηρίζονται ως «Πιστοποιημένοι Φορείς Ελέγχων Επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/
2004 και 3908/2011», μετά από αίτηση-αναγγελία του νόμιμου εκπροσώπου τους προς τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την έκδοση σχετικής απόφασης χαρακτηρισμού από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

4. Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αναρτάται και επικαιροποιείται σε ιστοσελίδα, ο διαδικτυακός τόπος της οποίας ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατάλογος που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους Πιστοποιημένους Φορείς, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα αρμόδια στελέχη τους.

Άρθρο 4
Διαδικασία ανάθεσης ελέγχου σε Πιστοποιημένους Φορείς
1. Αίτηση για την διενέργεια ενδιάμεσου ελέγχου ή ελέγχου ολοκλήρωσης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ-Επ) που λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στην αίτηση δηλώνεται η πρόθεση ανάθεσης του ελέγχου σε Πιστοποιημένο Φορέα Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 του άρθρου 3. Στη συνέχεια η αίτηση εκτυπώνεται και υποβάλλεται έντυπα στον Πιστοποιημένο Φορέα. Αντίγραφο της έντυπης αίτησης αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση, προκειμένου να πιστοποιηθεί είτε ότι έχει υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 50%, είτε ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης.

2. Οι Πιστοποιημένοι Φορείς ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο επενδυτή και την αρμόδια υπηρεσία για τη λήψη των αιτήσεων ελέγχου και την πληρότητα ή μη των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών. Εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά που ορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011 απόφαση, οι Πιστοποιημένοι Φορείς οφείλουν εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου επενδυτή να ορίσουν κλιμάκιο ελέγχου που απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές κατάλληλης ειδικότητας και να βεβαιώσουν ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου επενδυτή συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι Πιστοποιημένοι Φορείς υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τον ορισμό κλιμακίου ελέγχου, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να δημοσιεύσει αμελλητί στο ΠΣΚΕ – Επ. τον ορισμό κλιμακίου ελέγχου από τον Πιστοποιημένο Φορέα, με παράλληλη τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτήριό της.

3. Οι ελεγκτές-φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τους Πιστοποιημένους Φορείς Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, πρέπει να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον Πιστοποιημένο Φορέα που τους ορίζει, να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή AT.Ε.Ι. και εμπειρία σχετικά με τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων.

4. Ελεγκτές-φυσικά πρόσωπα οφείλουν να μην αποδεχθούν τον ορισμό τους ως μέλη του κλιμακίου ελέγχου αν πρόκειται να ενεργήσουν έλεγχο:
α. Είτε σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν κατά το παρελθόν ελέγξει άλλα σχέδια, είτε σε επενδυτικά σχέδια, στων οποίων την κατάρτιση έχουν με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει.
β. Σε επενδυτικό φορέα στου οποίου το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση του συμμετέχουν οι ίδιοι ή σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί κώλυμα και όταν γίνεται μέσω νομικού προσώπου.
γ. Σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν αξιολογήσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 33/2001 το υπό έλεγχο επενδυτικό σχέδιο.

5. Οι Πιστοποιημένοι Φορείς έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου μέσω του ΠΣΚΕ-Επ. Καθένα από τα μέλη του κλιμακίου ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε. Τα επενδυτικά σχέδια ελέγχονται ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο στον τόπο υλοποίησής τους, και εφόσον απαιτείται, στην έδρα των φορέων εάν εκεί τηρούνται οι πρωτότυποι τεχνικοί φάκελοι και τα παραστατικά δαπανών.

6. Οι ελεγκτές-φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τους Πιστοποιημένους Φορείς Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

7. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη άλλης επαγγελματικής σχέσης μεταξύ των ελεγκτών-φυσικών προσώπων που ορίζονται από Πιστοποιημένο Φορέα και της ελεγχόμενης επιχείρησης (και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων) για χρονικό διάστημα δύο ετών πριν και μετά τη διενέργεια του ελέγχου, ώστε να αποκλείεται η δημιουργία σχέσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το έργο του.

8. Οι Πιστοποιημένοι Φορείς υποχρεου?νται να καταρτι?σουν και να ανανεω?νουν ε?κθεση διαφα?νειας στην ιστοσελι?δα τους στην οποία να τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τη βασική αρχή της ανεξαρτησίας από τις ελεγχόμενες οντότητες.

9. Οι Πιστοποιημένοι Φορείς και οι ελεγκτές-φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από αυτούς, οφείλουν να μεριμνούν και να διαφυλάσσουν το επαγγελματικό απόρρητο των επιχειρήσεων που ελέγχουν.

10. Αν μετά από διενέργεια επαλήθευσης, επιθεώρησης ή ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστωθεί μη τήρηση των υποχρεώσεων των Πιστοποιημένων Φορέων ως προς τη διενέργεια ελέγχων κατά τις διατάξεις του παρόντος και του νόμου, (α) οι εν λόγω Πιστοποιημένοι Φορείς διαγράφονται από τον κατάλογο της παρ. 4 του άρθρου 3 και ανακαλούνται οι αποφάσεις των παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου, και (β) με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας οι εν λόγω Πιστοποιημένοι Φορείς καταβάλλουν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου χρηματικό ποσό μέχρι του ποσού της ανακτώμενης ενίσχυσης προσαυξημένου κατά 50%, ανάλογα με το βαθμό της υπαιτιότητας των Πιστοποιημένου Φορέων και των ελεγκτών – φυσικών προσώπων που ορίζονται από αυτούς.

11. Η αμοιβή του Πιστοποιημένου Φορέα καθορίζεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση με τον φορέα της ελεγχόμενης επένδυσης.

12. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης ελέγχου σε Πιστοποιημένους Φορείς στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Διαδικασία έκδοσης απόφασης από τη Διοίκηση
1. Μετά το πέρας του ελεγκτικού έργου του κλιμακίου ελέγχου που έχει οριστεί από τον Πιστοποιημένο Φορέα, ο Πιστοποιημένος Φορέας συντάσσει έκθεση ελέγχου μέσω της ενσωματωμένης μεθοδολογίας και τυποποιημένων φορμών του ΠΣΚΕ – Επ., καθώς επίσης σύμφωνα με τον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011.

2. Η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ – Επ, εκτυπώνεται, υπογράφεται από τα μέλη του κλιμακίου ελέγχου και υποβάλλεται από τον Πιστοποιημένο Φορέα σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τον ορισμό του κλιμακίου ελέγχου, συνοδευόμενη από ακριβή αντίγραφα των εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξή της. Οι εκθέσεις ελέγχου θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες και αιτιολογημένες, βασιζόμενες στο κατάλληλο αποδεικτικό υλικό. Οι Πιστοποιημένοι Φορείς υποχρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από επτά (7) έτη από την ημερομηνία που υποβάλλεται η Έκθεση ελέγχου.

3. Συνιστάται δια του παρόντος στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011, Τετραμελές Γνωμοδοτικό Όργανο, στο οποίο συμμετέχει ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας ως Πρόεδρος, οι προϊστάμενοι των τμημάτων ελέγχου και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων της αρμόδιας υπηρεσίας, ως μέλη, καθώς Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Πάρεδρος που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Τετραμελές Γνωμοδοτικό Όργανο συνεδριάζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή των εκθέσεων ελέγχου, εντός του ωραρίου και τα μέλη του δεν δικαιούνται αποζημίωσης, ούτε λαμβάνουν οδοιπορικά έξοδα ή έξοδα παράστασης. Η σύνθεση του Τετραμελούς Γνωμοδοτικού Οργάνου ορίζεται µε απόφαση των Οργάνων που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3908/2011.

4. Έργο του Τετραμελούς Γνωμοδοτικού Οργάνου είναι η γνωμοδότηση για την κατά νόμο πληρότητα των εκθέσεων ελέγχου των Πιστοποιημένων Φορέων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, μετά από σχετική εισήγηση στελέχους της αρμόδιας υπηρεσίας, εξειδικευμένου σε θέματα ελέγχου επενδυτικών σχεδίων.

5. Αν η γνωμοδότηση του Τετραμελούς Γνωμοδοτικού Οργάνου της προηγούμενης παραγράφου είναι θετική, εκδίδεται σχετική απόφαση από τα Όργανα τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3908/2011.

6. Αν η γνωμοδότηση του Τετραμελούς Γνωμοδοτικού Οργάνου της παραγράφου 4 του παρόντος είναι αρνητική, τότε αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο επενδυτή και τον Πιστοποιημένο Φορέα Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου, εντός μηνός από την κοινοποίηση. Το Τετραμελές Γνωμοδοτικό Όργανο γνωμοδοτεί εκ νέου κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, και εκδίδεται σχετική απόφαση από τα Όργανα τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3908/2011.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύνανται να ρυθμίζονται επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης απόφασης από τη Διοίκηση στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ?ιατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ