Έλεγχος κτιρίων μετά την εκδήλωση σεισμού

Έλεγχος κτιρίων μετά την εκδήλωση σεισμού

Οι επιτροπές για τον έλεγχο των κτιρίων που ορίζονται από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ)
Αριθμ. οικ/ 5423 /A314 – ΦΕΚ Β 1443 – 05.06.2014

Έλεγχος κτιρίων μετά την εκδήλωση σεισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Μετά από κάθε σεισμό, οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί, Αρχιτέκτονες και Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και Πτυχιούχοι ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων, που υπηρετούν ή διατίθενται στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ), θα συμμετέχουν σε επιτροπές για τον έλεγχο των κτιρίων, που θα ορίζονται με ευθύνη του Προϊσταμένου της ΥΑΣ

Ειδικότερα οι επιτροπές αυτές θα είναι:

• Διμελείς για τη διαπίστωση της καταλληλότητας για χρήση των κτιρίων (Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος Έλεγχος).

• Τριμελείς για το χαρακτηρισμό των κτιρίων ως Επικινδύνως Ετοιμόρροπων και τη σύνταξη των Πρωτόκολλων Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπων Κτισμάτων (ΠΑΕΕΚ).

Οι τριμελείς επιτροπές θα συντίθενται από τρεις (3) Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς. Ελλείψει Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών το ένα μέλος δύναται να είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας ή Τοπογράφος Μηχανικός.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 1190/1981.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/7.2.1979).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26.3.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.1981).
3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου καθώς και τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/1996 ( Φ.Ε.Κ. 123/ Α/ 17.6.1996) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22.04.29 (Φ.Ε.Κ. 153/22.4.1929) «Περί επικινδύνων οικοδομών» και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 7 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του Κανονιστικού Διατάγματος της 6/20.9.1941 «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας».
5. Το Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/16.2.1988) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/1992 (ΦΕΚ 78/Α/18.5.1992) και ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.ΕΚ.98/Α΄/22.4.2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21.6.2012) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. 152/Α΄/25.6.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) –Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουρ-γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
8. Το Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ 153/Α/25.06.13) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.90 (Φ.Ε.Κ. 746/Β΄/30.11.1990) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
10. Τις υπ’ αριθμ. οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.1995 (Φ.Ε.Κ. 954/Β/20.11.1995) και ΔΟ/114/1/Φ.1331/27.9.2002 (Φ.Ε.Κ. 1283/Β/2.10.2002) αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
11. Την υπ’ αριθμ. οικ/7235/Α311/16.9.2008 (Φ.Ε.Κ. 1997/Β΄/26.9.2008) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
12. Την υπ’ αριθμ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 1839/Β/29.7.2013) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευ-θύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».
13. Το υπ’ αριθμ. 2450/09.04.12 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων».
• Επειδή, σύμφωνα με το κανονιστικό διάταγμα της 6/20.9.1941, σε περίπτωση ομαδικών ζημιών σε κτήρια, λόγω σεισμού, μετά από εντολή του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. η αρμόδια Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία και συντάσσει απογραφή των κατά την αυτοψία κρινόμενων επικινδύνων οικοδομών.
• Επειδή η μέριμνα για τη διαπίστωση των ζημιών που προκαλούνται από τους σεισμούς καθώς και ο συντονισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται μετά από κάθε συμβάν για τον προσδιορισμό της έκτασης και του μεγέθους των ζημιών, είναι αρμοδιότητα της Υ.Α.Σ.
• Επειδή είναι αναγκαίο να διενεργούνται άμεσα έλεγχοι και να καταγράφονται τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια του κοινού.
• Επειδή είναι αναγκαίο να συντάσσονται άμεσα Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) για την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.
• Επειδή είναι απαραίτητο, σε κάθε εκδήλωση σεισμού, να απλουστευτούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της αποκατάστασης των κτιρίων,