Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Θέσεις φοίτησης 2022-2023

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Θέσεις φοίτησης προπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Αριθμ. απόφ. 542/2.10.ακ./17.02.2022 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 954/02.03.2022
Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης σε έξι (6) προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
αποφασίζει:

 

1. Τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στις 4.300 σε έξι (6) Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α/α Πρόγραμμα Σπουδών Θέσεις

1 Πληροφορική 1.200

2 Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 250

3 Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 800

4 Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 450

5 Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 100

6 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1.500

 

2. Τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού παρεχόμενων θέσεων και συγκεκριμένα 215 θέσεις στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και κατανέμονται ως εξής:

 
α/α   ΠΣ    Θέσεις

1   Πληροφορική    60

2   Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες   13

3   Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό   40

4   Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό  22

5   Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός   5

6   Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών   75

 

3. Τον καθ΄ υπέρβαση αριθμό εισακτέων κρατούμενων φοιτητών στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε είκοσι (20) θέσεις, σύμφωνα με την από 21η Σεπτεμβρίου 2016 Συμφωνία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και του Ε.Α.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως