Εμβολιασμός ή νόσηση στο εξωτερικό. Ηλεκτρονικά η έκδοση πιστοποιητικού

Εμβολιασμός ή νόσηση στο εξωτερικό. Ηλεκτρονικά η έκδοση πιστοποιητικού

Έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης εξωτερικού

 

Αριθμ. 1115 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 31/08.01.2022
Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτερικού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός: α) της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν διενεργηθεί εκτός Ελλάδας στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020 και των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας της παρ. 3 του ιδίου άρθρου και β) της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης των περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που έχουν διενεργηθεί εκτός Ελλάδας στο Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 και των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας της παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 2
Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρισης εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης στο εξωτερικό με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό

1. Δημιουργείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρισης εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που διενεργήθηκαν ή έλαβαν χώρα, αντίστοιχα, στο εξωτερικό («Πλατφόρμα»), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Σε λειτουργία (10.1.2022) η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα

https://anagnorisi.emvolio.gov.gr/

 

2. Η Πλατφόρμα αναπτύσσεται, υλοποιείται και συ-ντηρείται από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.»

3. Σκοπός της Πλατφόρμας είναι η καταχώριση των στοιχείων φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση: α) στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020, εφόσον έχει διενεργηθεί πλήρης εμβολιασμός με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιοδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, ή β) στο Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021, εφόσον έχει λάβει χώρα περιστατικό νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

4. Η καταχώριση πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου που υποβάλλεται στην Πλατφόρμα.

5. Ειδικά στην περίπτωση της καταχώρισης στο Μητρώο της περ. α’ της παρ. 3, ο εμβολιασμός θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με έναν από τους τύπους εμβολίων που απαριθμούνται στην παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ΄αρ. 5570/1.12.2021 (Β’ 5637) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην Πλατφόρμα αφότου αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

2. Μετά την είσοδο στην Πλατφόρμα, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει σε ειδικά πεδία: α) τον Α.Μ.Κ.Α/ Π.Α.Μ.Κ.Α/Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και β) τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εφόσον πρόκειται για εμβολιασμό, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει υποχρεωτικά και την ημερομηνία διενέργειας των δόσεων εμβολιασμού που προηγήθηκαν της τελευταίας.

3. Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται σύμφωνα με την παρ. 2, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ειδικότερα από: α) τα Μητρώα Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά περίπτωση, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και γ) το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

4. Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που περιέχουν τις πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 2 σε ψηφιακά επαληθεύσιμη μορφή και ειδικότερα:

α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του,

β) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, γ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95).

5. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, και εφόσον επαληθευθεί η εγκυρότητα των συνυποβαλλόμενων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, ακολουθεί αυτόματη καταχώριση των στοιχείων του φυσικού προσώπου στα Μητρώα του άρθρου 1, κατά περίπτωση.

Άρθρο 4
Προστασία προσωπικών δεδομένων – τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

1. Το Υπουργείο Υγείας ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργα-σίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), για τον σκοπό της καταχώρισης των εμβολιασμών που έχουν διενεργηθεί ή των περιστατικών νόσησης που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό στα Μητρώα του άρθρου 1 μέσω της Πλατφόρμας.

2. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ορίζεται Εκτελούσα την επεξεργα-σία των καταχωριζόμενων στην Πλατφόρμα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την συλλογή και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

 
Άρθρο 5
Έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης

1. Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να εκδίδει:

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021, ή

β) βεβαίωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και την υπ΄αρ. 1163/17.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση, ή

γ) βεβαίωση νόσησης που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Για τον σκοπό της παρ. 1, τα Μητρώα του άρθρου 1 διασυνδέονται, κατά περίπτωση, με: α) την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19 της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και γ) την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 6
Προγραμματισμός αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού

1. Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να προγραμματίσει την ημερομηνία συνεδρίας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 και τις υπ’ αρ. 5230/24.12.2020 και 1042/14.1.2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2. Για τον σκοπό της παρ. 1, τα Μητρώα του άρθρου 1 διασυνδέονται με το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 7
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της Πλατφόρμας εκκινεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως