Εγγραφή στα Μητρώα Ηλεκτρονικού και Έντυπου Τύπου

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) και του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) και δικαιολογητικά για την εγγραφή

 

Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) ορίστηκε για την 15 Μαρτίου 2023, ενώ του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) για την 2 Μαΐου του 2023.

 

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής:

 

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) και δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή (εφεξής «εφαρμογή») για την εγγραφή στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (εφεξής Μ.Η.Τ.), το οποίο τηρείται στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης (εφεξής «Γ.Γ.Ε.Ε.»). Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. και μέσω αυτής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

2. Για την εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου της περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022 υποβάλλει αίτηση από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1. Ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου της περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022 υποβάλλει αίτηση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα οριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5005/2022. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. αναρτά ανακοίνωση, καθώς και την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. στην οποία αναφέρεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής, ένα μήνα πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής.

3. Με την αίτηση για εγγραφή στο Μ.Η.Τ. η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου καταχωρίζει/συνυποβάλλει σωρευτικά, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,

β) αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., για όσες επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.,

γ) βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου/ επιτηδευματία και της καρτέλας «προσωποποιημένης πληροφόρησης/στοιχεία μητρώου επιχείρησης», από τα οποία προκύπτουν οι ενεργείς δραστηριότητες Κ.Α.Δ. της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου,

δ) ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της επιχείρησης, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πιστοποιητικό μεταβολών, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας και πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τις επιχειρήσεις που διατίθεται. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου προς της υποβολής τριμήνου,

ε) υπεύθυνες δηλώσεις του διαχειριστή της ιστοσελίδας, του διευθυντή σύνταξης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022,

στ) κωδικάριθμο προσφάτως εκδοθέντος και ισχύ ποινικού μητρώου, ποινικό μητρώο και υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που υπάγονται στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022, βάσει των οποίων το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο των ποινικών μητρώων μέσω διασύνδεσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,

ζ) υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια της συνημμένης επικαιροποιημένης κατάστασης των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου, εφόσον η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία. Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των κύριων των μετοχών ή των μεριδίων,

η) στιγμιότυπο της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας, στο οποίο εμφαίνεται η ταυτότητα της ιστοσελίδας της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, σε εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο και ειδικότερα η ανάρτηση της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, του τίτλου, της έδρας της επιχείρησης, της νομικής μορφής της, του Α.Φ.Μ. και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και στοιχείων επικοινωνίας της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, δηλαδή την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τα ονόματα του ιδιοκτήτη, του νομίμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, του διαχειριστή και του δικαιούχου του ονόματος τομέα (domain name),

θ) πιστοποιητικό καταχώρισης του ονόματος τομέα (domain name), υπό το ΑΦΜ της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου,

ι) δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63),

ια) υπεύθυνη δήλωση ότι η ιστοσελίδα της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου πληροί τις προϋποθέσεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022,

ιβ) επικαιροποιημένο πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ή/και συμβάσεις νομίμως κατατεθειμένες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με σχετικά αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει ο αριθμός των απασχολούμενων δημοσιογράφων της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022,

ιγ) αριθμό και ειδικότητα λοιπών εργαζόμενων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022,

ιδ) κύκλο εργασιών της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτός προκύπτει από την φορολογική της δήλωση ή τον ισολογισμό της ή βεβαίωση ορκωτού λογιστή. Στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου πρέπει συγκεκριμένα να επισημαίνονται τα στοιχεία κάθε ιστοσελίδας, για την οποία υποβάλλεται αίτηση,

ιε) βεβαίωση ασφάλισης των δημοσιογράφων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή βεβαίωση εγγραφής τους στα οικεία επαγγελματικά σωματεία,

ιστ) στιγμιότυπο της σελίδας της ιστοσελίδας, στο οποίο εμφαίνεται η ανάρτηση των όρων χρήσεως και της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας,

ιζ) δήλωση ότι η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5005/2022, εφόσον έχει υποχρέωση,

ιη) δήλωση που αφορά στη θεματολογία του περιεχομένου εκάστης ιστοσελίδας που τηρεί η επιχείρηση και συγκεκριμένα μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες του περιεχομένου του,

ιθ) δήλωση που αφορά στις βασικές κατηγορίες του κοινού – στόχου εκάστης ιστοσελίδας που τηρεί η επιχείρηση και συγκεκριμένα μία (1) έως τρεις (3) βασικές κατηγορίες κοινού – στόχου, με σειρά από την κύρια κατηγορία κοινού – στόχου προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες κατηγορίες,

κ) δήλωση που αφορά στη γεωγραφική στόχευση εκάστης ιστοσελίδας που τηρεί η επιχείρηση,

κα) αντικειμενική καταγραφή από αρμόδιο φορέα της απήχησης και επισκεψιμότητας εκάστης ιστοσελίδας της επιχείρησης κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες και υπεύθυνη δήλωση περί της πληρότητας και ορθότητας της μέτρησης,

κβ) αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει ότι η ιστοσελίδα, επί ένα έτος και πριν από την υποβολή της αίτησής της στο Μ.Η.Τ., λειτουργεί ανελλιπώς με το ίδιο τίτλο και στον ίδιο τομέα (domain name).

Η απόφαση

Αριθμ. Ε/115 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1144/28.02.2023
Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.), βάσει του άρθρου 10 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)

 
 

 

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) και δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή (εφεξής «εφαρμογή») για την εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (εφεξής Μ.Ε.Τ.), το οποίο τηρείται στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης (εφεξής Γ.Γ.Ε.Ε.). Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. και μέσω αυτής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

2. Για την εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., η επιχείρηση έντυπου τύπου της περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022 υποβάλλει αίτηση από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, στην εφαρμογή της παρ. 1. Ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., η επιχείρηση έντυπου τύπου της περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022 υποβάλλει αίτηση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα οριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5005/2022. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στις επιχειρήσεις έντυπου τύπου της περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022, μέσω των ενώσεών τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, με συνημμένη την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία αναφέρεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής, ένα μήνα πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής, με εξαίρεση την πρώτη εφαρμογή της παρούσας.

3. Με την αίτηση για εγγραφή στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου καταχωρίζει/συνυποβάλλει σωρευτικά, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της επιχείρησης έντυπου τύπου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,

β) αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., για όσες επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου/ επιτηδευματία και της καρτέλας «προσωποποιημένης πληροφόρησης/στοιχεία μητρώου επιχείρησης», από την οποία προκύπτουν οι ενεργείς δραστηριότητες Κ.Α.Δ. της επιχείρησης έντυπου τύπου,

δ) ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της επιχείρησης, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πιστοποιητικό μεταβολών, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας και πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τις επιχειρήσεις που διατίθεται. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου προς της υποβολής τριμήνου,

ε) υπεύθυνη δήλωση του εκδότη και του διευθυντή της επιχείρησης έντυπου τύπου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’ 187),

στ) βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης του εντύπου, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρ. 3Α του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 από την οποία να προκύπτει το όνομα και η ιδιότητά τους,

ζ) κωδικάριθμο προσφάτως εκδοθέντος και σε ισχύ ποινικού μητρώου, ποινικό μητρώο και υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που υπάγονται στην περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, βάσει των οποίων το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο των ποινικών μητρώων μέσω διασύνδεσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,

η) υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια της συνημμένης επικαιροποιημένης κατάστασης των κύριων των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου, εφόσον η επιχείρηση έντυπου τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία. Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των κύριων των μετοχών ή των μεριδίων,

θ) την τελευταία έκδοση της εφημερίδας ή του περιοδικού, ώστε να αποδεικνύεται ότι, σε κάθε αντίτυπο, αναγράφεται σε εμφανές σημείο η ταυτότητα της εφημερίδας ή του περιοδικού και ειδικότερα ο τίτλος, η συχνότητα έκδοσης, ο αριθμός φύλλου, εφόσον πρόκειται για εφημερίδα, και ο αριθμός τεύχους, εφόσον πρόκειται για περιοδικό, η τιμή μονάδας, η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα του μετόχου ή εταίρου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, του εκδότη, του νόμιμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του μέσου και η ημερομηνία σε κάθε σελίδα. Ειδικά κατά την πρώτη εγγραφή, απαιτείται και η αμελλητί αποστολή σε φυσική μορφή του φύλλου ή του τεύχους στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε.,

ι) υπεύθυνη δήλωση ότι το έντυπο πληροί τις προϋποθέσεις της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022,

ια) υπεύθυνη δήλωση ότι το έντυπο πληροί τις προϋποθέσεις της περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022,

ιβ) επικαιροποιημένο πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ή/και συμβάσεις νομίμως κατατεθειμένες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με σχετικά αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει ο αριθμός των απασχολούμενων δημοσιογράφων, ανάλογα με την κατηγορία του εντύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, την περιοδικότητα κυκλοφορίας, τον πληθυσμό της περιοχής κυκλοφορίας, καθώς και τη γεωγραφική εμβέλεια κυκλοφορίας (πανελλήνιας κυκλοφορίας, περιφερειακής, τοπικής),

ιγ) βεβαίωση ασφάλισης των δημοσιογράφων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή βεβαίωση εγγραφής τους στα οικεία επαγγελματικά σωματεία,

ιδ) αριθμό και ειδικότητα λοιπών εργαζόμενων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5005/2022,

ιε) τα πλήρη στοιχεία που αφορούν στη γεωγραφική εμβέλεια κυκλοφορίας τους (πανελλήνιας, περιφερειακής, τοπικής) και στην ανελλιπή κυκλοφορία όλων των εντύπων της ενδιαφερόμενης επιχείρησης (ξεχωριστά για κάθε έντυπο) κατά το τελευταίο έτος. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, παραστατικά από πρακτορεία διανομής, συνδρομές, παραστατικά από σημεία πώλησης, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με διανομείς νομίμως υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα,

ιστ) δήλωση που αφορά στη θεματολογία του περιεχομένου του εντύπου και συγκεκριμένα μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες του περιεχομένου του,

ιζ) δήλωση της γεωγραφικής εμβέλειας και των περιοχών κυκλοφορίας του εντύπου,

ιη) φύλλα που να αποδεικνύουν ότι μέχρι και την υποβολή της αίτησης εγγραφής του στο Μ.Ε.Τ., ο έντυπος τύπος, ανάλογα με την περιοδικότητα της κυκλοφορίας του, εκδίδεται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση υπάγεται στην εξαίρεση β της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη χρήση του εν λόγω δικαιώματος καθώς και το ακριβές σχετικό χρονικό διάστημα.

Η απόφαση

Αριθμ. E/116 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1145/28.02.2023
Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), βάσει του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 (Α’ 236).

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης