Εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών, συντηρητών, επισκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών

Αριθμ. 3153.7/13128/2024 – ΦΕΚ τεύχος Β 1298/26.02.2024
Καθορισμός των κριτηρίων, των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών, συντηρητών, επισκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό των κριτηρίων, των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών, συντηρητών, επισκευαστών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών ως κατωτέρω:

α. Κριτήριο για την εγγραφή στο εν λόγω μητρώο είναι η επιχείρηση να δραστηριοποιείται στην κατασκευή ή/ και στην επισκευή ή/και στη συντήρηση ξύλινων παραδοσιακών σκαφών.

β. Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η επιχείρηση να είναι ενεργή σε μία ή και περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που υπάγονται στους ΚΑΔ της ναυπήγησης ή/και της επισκευής ή/και της συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών.

γ. Για την εγγραφή στο μητρώο υποβάλλεται στο Τμήμα Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Αναψυχής της Διεύθυνσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων (ΔΙΝΕΔ-γ’), της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΔΛΛΠΝΕ), της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων (ΓΓΝΛ), του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), αίτηση συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

i) Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ (τελευταίου 6-μήνου).

ii) Έγγραφο από την οικεία ΔΟΥ με τους ενεργούς ΚΑΔ στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ΚΑΔ που να αφορά στη ναυπήγηση, την επισκευή ή τη συντήρηση ξύλινων παραδοσιακών σκαφών (τελευταίου 6-μήνου).

iii) Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα δηλώνεται ότι τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε τύπου παραδοσιακού ξύλινου σκάφους, που κατασκευάζει, είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός εκ των συγκαταλεγόμενων στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία τύπους ελληνικών και ευρωπαϊκών/ διεθνών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών.

2. Κάθε εγγεγραμμένη στο εν λόγω μητρώο επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα δια του νομίμου εκπροσώπου της, την οποιαδήποτε επιχειρησιακή μεταβολή υποβάλλοντας στην αρμόδια υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/ΓΓΝΛ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΙΝΕΔ) τα σχετικά στοιχεία με σκοπό την ενημέρωση του ανωτέρω μητρώου.

3. Επίσης κάθε εγγεγραμμένη στο εν λόγω μητρώο επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίζει ανά πενταετία παραστατικά (όπως τιμολόγια και λοιπά στοιχεία) στα οποία να αναφέρεται το όνομα και ο αριθμός νηολογίου ή λεμβολογίου των σκαφών ώστε να προκύπτει η ενεργή δραστηριοποίηση της επιχείρησης στη ναυπήγηση, την επισκευή ή τη συντήρηση ξύλινων παραδοσιακών σκαφών, προκειμένου να παραμένει σε ισχύ η εγγραφή στο μητρώο.

4. Το εν λόγω μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ με μέριμνα της Διεύθυνσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης