Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. Ηλεκτρονικά η έκδοση από όλα τα Πρωτοδικεία

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. Ηλεκτρονικά η έκδοση από όλα τα Πρωτοδικεία

μέσω του govgr και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 

Διευκολύνεται η διαδικασία έκδοσης του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Συγκεκριμένα, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να διεκπεραιώνουν το σύνολο της διαδικασίας τόσο ψηφιακά, μέσω του gov.gr, όσο και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ η υπηρεσία επεκτείνεται, πλέον, στο σύνολο των Πρωτοδικείων της χώρας.

Πρόκειται για μια δράση που συμβάλλει σημαντικά, τόσο στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, όσο και στην μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, απαλλάσσει από διοικητικό φόρτο τα ΚΕΠ, καθώς συνεπάγεται την κατάργηση των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των μέχρι τώρα επιμέρους δικαστικών πιστοποιητικών φερεγγυότητας.

 

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Το πιστοποιητικό βεβαιώνει και πιστοποιεί την δικαστική φερεγγυότητα για την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, λήψη δανείων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση.

 

Για τη σύνδεση χρειάζονται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Για τα Πρωτοδικεία Αθήνας / Θεσσαλονίκης / Πειραιά / Χαλκίδας, επιλέξτε «Είσοδος στην υπηρεσία»

Για τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία επιλέξτε στις Σχετικές συναλλαγές «Είσοδος για τα λοιπά Πρωτοδικεία»

 

Έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

 

 

Υπενθυμίζεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας θεσπίστηκε τον Απρίλιο 2021 και ενοποιεί σε ένα τα παρακάτω 25 δικαστικά πιστοποιητικά σχετικά με επιμέρους ζητήματα φερεγγυότητας μιας επιχείρησης

 
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή
Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)
Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύσης πληρωμών
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων
Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας