Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Αναθεώρηση 2021

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Αναθεώρηση 2021

Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας όπως ισχύει

 

Με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών

 

Αριθμ. 80100/101202 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6282/29.12.2021
Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

την αναθεώρηση/αντικατάσταση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της υπό στοιχεία Φ.80100/50885/3033/10-12-2018 απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 5987), με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, ως εξής:

 

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ Τεύχος Β 6282/29.12.2021)

 

 

Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον