Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων

Αριθμ. οικ. 27569/592/Φ80355 – ΦΕΚ Β 3145 – 27.11.2012
Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3607/2007, με τον οποίο συστήθηκε η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και στον οποίο εμπεριέχεται το Καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. 245/Α΄/01.11.2007) και ειδικότερα το άρθρο πρώτο, παρ. 4.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58/Α΄/03.04.2008).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/Α΄/16.07.2010).
4. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ΄ 6, εδ .8 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/Α΄/12.11.2012).
5. Την από 21.11.2012 Γνωμοδότηση του Σ.Κ.Α.
6. Την υπ’ αριθμ. 714 απόφαση της 119ης/20.11.2012 Συνεδρίασης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
7. Τις δεσμεύσεις της Χώρας μας στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής.
8. Την ανάγκη για τη δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμής Συντάξεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1. Εμπλεκόμενοι Φορείς
1. Η ενιαία διαδικασία ελέγχου και πληρωμής συντάξεων, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Μ.Τ.Π.Υ., του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος διεκπεραιώνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.).
2. Στη διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που απονέμουν κύρια και επικουρική σύνταξη, το Δημόσιο, το Μ.Τ.Π.Υ, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 2. Προετοιμασία
1. Για την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και πληρωμών συντάξεων μέσω της ανάπτυξης του απαραίτητου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
α. Προετοιμάζει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (κεντρικοί διακομιστές, σταθμοί εργασίας, υποδομές δικτύου και βάσεων δεδομένων).
β. Υλοποιεί τις σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές.
γ. Ορίζει την Ειδική Ομάδα Έργου που θα απασχολείται στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος.
δ. Δημιουργεί το απαραίτητο κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk) για την τεχνική υποστήριξη των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών.
ε. Καταρτίζει και υλοποιεί σχέδιο εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στα αντικείμενα του νέου συστήματος.

Άρθρο 3. Διαδικασίες – φάσεις εφαρμογής
Η υλοποίηση της διαδικασίας ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:
Α) Φάση 1: Διασταύρωση και υπολογισμός μεταβολής ποσών.
α) Οι Φ.Κ.Α. του άρθρου 1, το Μ.Τ.Π.Υ., το Δημόσιο και η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούνται όλοι να αποστέλλουν στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμών συντάξεων σε μηνιαία βάση με καταληκτική ημερομηνία την 10η ημέρα κάθε μήνα, στο οποίο περιέχονται αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει ο κάθε φορέας, ένδειξη εξαίρεσης από τις μειώσεις που προβλέπονται καθώς και περιοδικότητα καταβολής του ποσού της σύνταξης.
β) Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. παραλαμβάνει τα ανωτέρω αρχεία που αφορούν στις μηνιαίες πληρωμές για κάθε φορέα και τα εντάσσει στο πληροφοριακό της σύστημα.
γ) Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων που εμπεριέχονται στα αρχεία.
δ) Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προβαίνει στις απαραίτητες διασταυρώσεις των στοιχείων με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί πρόσφορο και αναγκαίο.
ε) Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υπολογίζει με βάση τα στοιχεία πληρωμών όλων των συντάξεων τις μεταβολές στα ποσά της κάθε σύνταξης του κάθε δικαιούχου.
στ) Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει τους Φ.Κ.Α, το Δημόσιο, το Μ.Τ.Π.Υ. και την Τράπεζα της Ελλάδος, με ηλεκτρονικό αρχείο για τις παραπάνω μεταβολές, καθώς επίσης και για τους συνταξιούχους με ελλιπή στοιχεία ταυτοποίησης μέχρι και είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή των αρχείων κάθε τρέχοντα μήνα.
ζ) Οι Φ.Κ.Α., το Μ.Τ.Π.Υ., το Δημόσιο και η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνουν τα αρχεία πληρωμών τους με τις μεταβολές που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και τις υλοποιούν στην επόμενη εκκαθάριση. Οι προκύπτουσες εκκρεμότητες θα διευθετούνται ανά εξάμηνο εντός του εκάστοτε οικονομικού έτους.
η) Σε περίπτωση, κατά την οποία προκύπτει διαφοροποίηση μεταξύ των Φ.Κ.Α., του Μ.Τ.Π.Υ., του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος, στην ένδειξη εξαίρεσης από τις μειώσεις που προβλέπονται κατά τη διασταύρωση των συντάξεων κάθε συνταξιούχου, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που καταβάλλουν τα ποσά σύνταξης του συνταξιούχου, έτσι ώστε να εναρμονισθούν ως προς την ένδειξη εξαίρεσης.
θ) Τέλος, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αποστέλλει συνολικό αρχείο ταυτοποιημένων συνταξιούχων κατά είδος αποδοχών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη διασταύρωση με τα δηλωθέντα στοιχεία των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Β) Φάση 2: Πληρωμές συντάζεων
α) Η πληρωμή των συντάξεων θα γίνεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με ενοποίηση όλων των αρχείων πληρωμών συντάξεων των Φ.Κ.Α., του Μ.Τ.Π.Υ., του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος, με την αποστολή ενιαίου αρχείου στη «ΔΙΑΣ».
β) Με νεότερη απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι δυνατό να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της φάσης 2.

Άρθρο 4. Επεξεργασία δεδομένων
1. Στα ηλεκτρονικά αρχεία αναγράφονται απλά και όχι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ως εξής:
α) προσωπικά στοιχεία: Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας.
β) δημογραφικά στοιχεία: ημερομηνία γέννησης.
γ) συνταξιοδοτικά στοιχεία: είδος σύνταξης.
δ) οικονομικά στοιχεία: ποσό σύνταξης μεικτό, ποσό σύνταξης καθαρό, φόρος αναλογούν και φόρος παρακρατηθείς.
ε) κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να κριθεί αναγκαίο.
2. Η επεξεργασία των ανωτέρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται υπό το πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 5. Ημερομηνία έναρξης
1. Η ημερομηνία έναρξης της φάσης 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή καθορίζεται η 01.01.2013. Προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, τα πρώτα αρχεία πληρωμών συντάξεων θα πρέπει να αποσταλούν από όλους τους Φ.Κ.Α., το Μ.Τ.Π.Υ., το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέχρι και την 10.12.2012.
2. Η καταβολή των συντάξεων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. της φάσης 2 ξεκινά από 01.07.2013.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ