Ενόχληση περίοικων από ηχητικές εκπομπές γυμναστηρίων

Ενόχληση περίοικων από ηχητικές εκπομπές γυμναστηρίων

Προβλέπεται η λήψη μέτρων, σε περίπτωση που δημιουργούνται οχλήσεις στους περιοίκους, από ηχητικές εκπομπές που παράγονται κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων
Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΚΨΚ465ΦΥΟ-Δ3Ψ)

ΘΕΜΑ: Οχλήσεις από ηχητικές εκπομπές κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων

Σχετικά:

α) Η Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη περί « Μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικών Κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων», όπως ισχύει

β) Το Π.Δ. 219/2006 «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων …»

γ ) Το ΔΔΥ και ΚΜ ΜΕΘ/οικ. 647245 (34620)/18-12-2018 έγγραφό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΜΕΘ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

Σε συνέχεια του (γ) σχετ. αναφορικά με μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από οχλήσεις που δημιουργούνται από ηχητικές εκπομπές κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Α. Η Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη:

– εκδόθηκε με σκοπό τον υγειονομικό έλεγχο και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από θορύβους που δημιουργούνται στα Κέντρα Διασκέδασης και λοιπά καταστήματα, μόνο από τη μουσική.

– δεν περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τα γυμναστήρια

Β. Το 219/2006 Προεδρικό Διάταγμα έχει εκδοθεί με επισπεύδοντα φορέα το Υπουργείο Πολιτισμού

προβλέπει τη λήψη μέτρων, σε περίπτωση που δημιουργούνται οχλήσεις στους περιοίκους, από ηχητικές εκπομπές που παράγονται κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων, (επιβάλλεται ηχητική μόνωση)

– στο πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει τη διαπίστωση της ηχητικής μόνωσης των γυμναστήριων, από την ειδική επιτροπή του άρθρου 9 αυτού εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της Α5/3010/85

– έχει εκδοθεί μεταγενέστερα της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης διαφαίνεται ότι, η διαπίστωση της ηχητικής μόνωσης των γυμναστηρίων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της Α5/3010/85, θα γίνεται με τη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται στα λοιπά καταστήματα, προς τα οποία προσομοιάζει περισσότερο το είδος μουσικής των γυμναστηρίων.