Ένταξη οφειλετών του ΟΑΕΕ στο Μητρώο Οφειλετών ΚΕΑΟ

ikaΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 28
Ταχ.Κώδικας : 104 37
Τηλέφωνο : 210.52.91.765
FAX : 210.52.91.735
Ε-mail : [email protected]

Αθήνα, 10/1/2014
Αρ. Πρωτ. Γ99/02/02

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του ΟΑΕΕ στο Μητρώο Οφειλετών ΚΕΑΟ»

Σχετ.: Η με αρ. εγκύκλιο 55/13 Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

Η διαχείριση των ασφαλιστικών οφειλών άνω των 5.000 € των ασφαλιστικών οργανισμών Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. και Ε.Τ.Α.Α. από τις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/23-7-2013), οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 55/13 της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Η ένταξη στο Κ.Ε.Α.Ο. των μη ρυθμισμένων οφειλών Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται σταδιακά μέχρι 31/12/2013 ενώ οι οφειλέτες Ο.Γ.Α. και Ε.Τ.Α.Α. θα υπαχθούν από 1/1/2014.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το διακανονισμό οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ισχύει και για τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε., δηλαδή εφαρμόζονται οι διατάξεις των Υποπαραγράφων ΙΑ.1 – Πάγια Ρύθμιση και ΙΑ.2 – Ρύθμισης Νέας Αρχής, της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/ 9-5-2013), όπως ισχύουν.

1. Ένταξη στο ΚΕΑΟ

Οι οφειλέτες Ο.Α.Ε.Ε. με την ένταξή τους στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. αποκτούν Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (Α.Μ.Ο.).

Οι οφειλές που μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. αναφέρονται σε χρονική περίοδο μέχρι 31/10/2013 και αφορούν κύρια εισφορά και τα αντίστοιχα πρόσθετα τέλη.

Από τον ρόλο των καθυστερουμένων εισφορών στο φάκελο οικονομικές κινήσεις οφειλέτη μέσω της οθόνης «Καρτέλα Καθυστερούμενων Οφειλέτη» εμφανίζονται εκτός από το σύνολο των οφειλετών Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και οφειλέτες Ο.Α.Ε.Ε.

Οι οφειλές που διαβιβάστηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο., καθώς και μελλοντικές οφειλές, θα εμφανίζονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Καρτέλα Καθυστερούμενων Εισφορών

Καρτέλα Καθυστερούμενων Εισφορών
Υποκατάστημα Τύπος Σειρά Κωδικός Κίνησης
445 Ο.Α.Ε.Ε Κ 234
445 Ο.Α.Ε.Ε Π1 235
445 Ο.Α.Ε.Ε Π2 236
445 Ο.Α.Ε.Ε Τ 237

(1) Στη στήλη «Υποκατάστημα» εμφανίζεται νέος κωδικός αριθμός «445» που αντιστοιχεί στο φορέα Ο.Α.Ε.Ε..
(2) Στη στήλη «Τύπος» θα φέρει την ένδειξη «Ο.Α.Ε.Ε.»
(3) Στη στήλη «Σειρά» θα εμφανίζει τις τιμές:
Κ: Κεφάλαιο (κύρια εισφορά),
Π1:Πρόσθετα Τέλη επί του Κεφαλαίου μέχρι 31/12/2012,
Π2:Πρόσθετα Τέλη επί του Κεφαλαίου από 1/1/2013,
Τ: Πρόσθετα Τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε..
(4) Στη στήλη «Κωδικός Κίνησης», προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί αριθμοί:
-234 που αφορά στην κύρια εισφορά (Κ)
-235 που αφορά στα πρόσθετα τέλη μέχρι 31/12/2012 (Π1)
-236 που αφορά στα πρόσθετα τέλη από 1/1/2013 (Π2)
-237 που αφορά τα πρόσθετα τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών (Τ)

Η εκτύπωση των χρηματικών καταλόγων των ανωτέρω οφειλών πραγματοποιείται μέσω του φάκελου «Βεβαίωση Οφειλών» αφού επιλεγεί ο υποφάκελος «Εκτυπώσεις» και στη συνέχεια επιλεγεί η εκτύπωση «Χρηματικός Κατάλογος».

2. Πιστοποίηση Οφειλετών στο Διαδίκτυο

Στους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. εστάλη ηλεκτρονικά – μέσω e-mail – ενημερωτικό σημείωμα ότι πλέον ανήκουν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. . Μέσω του ιδίου μηνύματος τους δίνεται η δυνατότητα:

-Να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες.

-Να ενημερωθούν σε ποιά Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ανήκουν.

-Να ενημερωθούν αναλυτικά για την εικόνα της οφειλής τους από τον πίνακα χρεών.

Συνημμένα, σας υποβάλλουμε τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πιστοποίησης των οφειλετών για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (Παράρτημα 1).

Επίσης, προσεχώς θα δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, να ρυθμίζουν την οφειλή τους με απόφαση ρύθμισης που θα εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα. Ο οφειλέτης θα επιλέγει το είδος ρύθμισης που επιθυμεί, ανάλογα με την χρονική περίοδο που αναφέρονται οι οφειλές του. Η καταβολή των δόσεων θα διενεργείται στα πιστωτικά ιδρύματα με εξαίρεση την πρώτη δόση που θα πρέπει να καταβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ρύθμισης

Όσον αφορά στα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου οι οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. να ρυθμίσουν με τις διατάξεις της «Νέας Αρχής» ή / και της «Πάγιας Ρύθμισης», ισχύουν όσα προβλέπονται για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .

4. Διαχείριση Αίτησης Ρύθμισης

Ο οφειλέτης Ο.Α.Ε.Ε., ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., σχετική αίτηση χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος από το φορέα. Η αίτηση πρωτοκολλείται χειρόγραφα και στη συνέχεια, για την έκδοση της σχετικής απόφασης, καταχωρείται στην οθόνη «Αίτηση Ρύθμισης» με τον τρόπο που γίνεται η καταχώρηση σε οφειλέτες Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .

Ήδη στην εν λόγω οθόνη, το πεδίο «Τύπος Οφειλέτη» προσαρμόστηκε ανάλογα και συμπεριλήφθηκε η ένδειξη «Ο.Α.Ε.Ε.» ενώ, με την καταχώριση του Α.Μ.Ο., εμφανίζεται ο Αριθμός Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε στο πεδίο «ΑΜΕ/ΑΜΟΕ/ΑΜΑ» και τα στοιχεία του οφειλέτη στα αντίστοιχα πεδία, όπως αυτά μεταφέρθηκαν από το μητρώο του Ο.Α.Ε.Ε.. Σε περίπτωση που ο Α.Μ.Ο. δεν είναι γνωστός, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησής του με βάση τον Α.Φ.Μ. .

5. Αρμόδιο Διοικητικό Όργανο – Έκδοση Απόφαση Ρύθμισης

Μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υπαγωγής σε ρύθμιση, αρμόδιο διοικητικό όργανο, για την έκδοση απόφασης ρύθμισης των οφειλών που προέρχονται από τον Ο.Α.Ε.Ε., είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που εντάχθηκε ο ασφαλισμένος – οφειλέτης βάσει του Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Α.Ε.Ε. που ανήκει.

Για την έκδοση απόφασης ρύθμισης στους οφειλέτες που προέρχονται από τον Ο.Α.Ε.Ε., εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το διακανονισμό οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .

Σημειώνεται ότι, οι εισφορές του Ο.Α.Ε.Ε. προσδιορίζονται και καταβάλλονται ανά δίμηνο. Η δίμηνη εισφορά είναι ενιαία και δεν μπορεί να εισπραχθεί μεμονωμένα για ένα μήνα. Επομένως, οι εισφορές που αναφέρονται στον 10 / 2013 περιλαμβάνουν και τον 09 /2013 και θεωρούνται τρέχουσες και πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ μαζί με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ρύθμισης.

Ακολουθεί, συνημμένα, ο πίνακας με την αντιστοίχιση των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Α.Ε.Ε. για ενημέρωσή σας (Παράρτημα 2).

6. Πληρωμή Δόσεων

Οι οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλουν τις δόσεις ρύθμισης στην Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με έκδοση γραμματίου είσπραξης ρύθμισης. Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο Α.Μ.Ο., ο χρήστης δύναται να αναζητά και να ανακτά τα στοιχεία του οφειλέτη με βάση τον Α.Φ.Μ. .

Τονίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης, που απαιτείται για την υπαγωγή σε ρύθμιση, διενεργείται αποκλειστικά και μόνο στην Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή στην Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. που εξέδωσε την απόφαση ρύθμισης.

Δεν υπάρχει, επομένως, για αυτή την κατηγορία οφειλετών και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από την υπηρεσία μας, η δυνατότητα καταβολής δόσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, όπως ίσχυε κατά τη ρύθμιση των οφειλών τους από τον φορέα τους. Η δυνατότητα αυτή πρόκειται να ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, μέσω των υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων της ΔΙΑΣ.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οφειλέτης αμφισβητεί τη συνολική οφειλή του ή μέρος αυτής, θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στο Περιφερειακό Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. που ανήκει.

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας ή προβλήματος που ενδεχομένως να προκύψει κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, οι αρμόδιοι υπάλληλοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210.52.91.765 και 210.52.91.769.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ