Έντυπα, βιβλία, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αποφοίτων ΕΠΑΛ

Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ (Αριθμ. Φ7/126862/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2735/04.08.2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο και περιεχόμενο του Μητρώου, της Βεβαίωσης Παρακολούθησης και του Πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

1) Μητρώο του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (Υπόδειγμα 1).
2) Βεβαίωση Παρακολούθησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (Υπόδειγμα 2).
3) Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση των εγγεγραμμένων στο «Μεταλυκειακό’Ετος – Τάξη Μαθητείας» (Υπόδειγμα 3).Σαν βοηθητικά Βιβλία -Έντυπα για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητευομένων στο «πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας», οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν ως πρότυπα βιβλία και έντυπα τα αντίστοιχα με το Βιβλίο Φοίτησης, το Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης και το Ημερήσιο Δελτίο Απουσιών του ΕΠΑ.Λ.

Σε κάθε ΕΠΑ.Λ. που λειτουργεί «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» τα σχετικά έγγραφα με την υλοποίηση της μαθητείας καταχωρίζονται στο: α) Πρωτόκολλο, β) Βιβλίο Πράξεων Διευθυντού, γ) Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ.

Δείτε αναλυτικά τα έντυπα στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2735/04.08.2017