ΕΟΠΥΥ. Απόδοση δαπάνης μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων

eopyyΑΔΑ:ΒΛΓ1ΟΞ7Μ-ΣΔ3
ΕΟΠΥΥ
ΜΑΡΟΥΣΙ 11/12/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 39690

ΘΕΜΑ: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ»
ΣΧΕΤ. : Η αρ. 856/146/14 – 11 – 2 013 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Με το με αρ. πρωτ. 53244/28 – 12 – 20 12 έγγραφό μας είχε οριστεί ο τρόπος και η διαδικασία για την απόδοση δαπάνης μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων των περιοχών που εντάσσονται στη Νομαρχιακή ζώνη Αθηνών–Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Επίσης είχε ορισθεί ότι ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων στους χρόνια πάσχοντες είναι τρεις (3) συνεδρίες εβδομαδιαίως και κατά κανόνα δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκατρείς (13) ανά μήνα, ενώ οι ασθενείς που υποβάλλονται σε δύο (2) ή τέσσερις (4) συνεδρίες αιμοκάθαρσης εβδομαδιαίως αποτελούν σπάνιες περιπτώσεις.

Με το παρόν έγγραφο και ύστερα από την αρ. 856/146/14 – 11 – 2013 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκαν :

1) στους νεφροπαθείς ασφαλισμένους που διαμένουν εντός των ορίων των Νομών Αττικής & Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μεταβαίνουν στο πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης το οποίο απέχει έως και 8 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους, αποδίδονται τα ποσά των 230 € και 220 € μηνιαία αντίστοιχα.

Για κάθε άλλη απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ (8) χιλιομέτρων και μέχρι πενήντα χιλιόμετρα θα αποδίδεται το εφάπαξ ποσό των 400 € μηνιαία.

Εξυπακούεται ότι για τις μετακινήσεις αποστάσεων άνω των 50 και άνω των 80 χιλ. θα αποδίδεται το ποσό των 550 € και 800 € αντίστοιχα όπως ορίζεται στον ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ

2) την απόδοση δαπάνης εξ ολοκλήρου των προβλεπόμενων πάγιων ποσών για όλους τους αιμοκαθαρόμενους της χώρας με την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται τρεις συνεδρίες αιμοκάθαρσης εβδομαδιαίως.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ