ΕΟΠΥΥ. Έκτακτες αιμοκαθάρσεις

ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΞ7Μ-ΜΤΨ
Μαρούσι, 17/04/2014
Αρ. Πρωτ.: οικ.14923

ΘΕΜΑ:«Έκτακτες αιμοκαθάρσεις»
Σχετ.:Τα με ΑΠοικ.40392/ 17-12-2013 και οικ. 41550/31-12-2013 έγγραφα ΕΟΠΥΥ

Σας υπενθυμίζουμε ότι με τα ανωτέρω έγγραφα μας και τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας  καθιερώθηκε ως αποδεκτό ποσοστό των μηνιαίων έκτακτων αιμοκαθάρσεων μιας ΜΤΝ ή ΜΧΑ το ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των συνεδριών αιμοκάθαρσης στη μονάδα νεφρού το μήνα.

Κατά την επεξεργασία και αξιολόγηση των ιατρικών γνωματεύσεων έκτακτων αιμοκαθάρσεων διαπιστώθηκε ελλιπής ιατρική τεκμηρίωση των εκτάκτων αιμοκαθάρσεων. Οι παρακάτω αιτίες διενέργειας έκτακτων αιμοκαθάρσεων αποτελούν παράγοντες (μεμονωμένοι ή/και συνδυαστικοί) που εντάσσονται στο αποδεκτό εύρος του ποσοστού υπέρβασης ένα τοις εκατό (1%) εκτάκτων αιμοκαθάρσεων επί του συνόλου των αιμοκαθάρσεων μιας ΜΤΝ ή ΜΧΑ:

Υπερφόρτωση με υγρά

Υπερβολική αύξηση σωματικού βάρους

Συμπτωματική υπερκαλιαιμία

Υποτασικό επεισόδιο

Προβλήματα αγγειακής προσπέλασης (θρόμβωση)

Πήξη φίλτρου αιμοκάθαρσης

Αποφυγή συνδρόμου διαταραχής της ωσμωτικής ισορροπίας (DDS)

Ως εκ τούτου δεν θα αποζημιώνονται έκτακτες αιμοκαθάρσεις που θα υπερβαίνουν το 1% του συνολικού αριθμού αιμοκαθάρσεων μιας ΜΤΝ/ΜΧΑ, όταν η ιατρική αναγκαιότητα προκύπτει λόγω των ανωτέρω αιτιάσεων.

Η υπέρβαση του 1% εκτάκτων αιμοκαθάρσεων αιτιολογείται μόνο σε περιπτώσεις όπως η βαριά καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου 3 προς 4, η περικαρδιακή συλλογή, το πνευμονικό οίδημα, η εγκυμοσύνη (σπάνια περίπτωση). Οι ανωτέρω περιπτώσεις θα αποστέλλονται άμεσα στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ και θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πρόσφατα δικαιολογητικά όπως εξετάσεις τελευταίου 2μήνου, βεβαιώσεις, νοσηλείες κ.α., που θα πιστοποιούν την κλινική κατάσταση του ασθενή για την πλήρη ιατρική τεκμηρίωση της αιτούμενης υπερβάλλουσας έκτακτης αιμοκάθαρσης.

Σε κάθε περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ θα διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε ΜΤΝ/ΜΧΑ για την κλινική αξιολόγηση των νεφροπαθών.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω θα αφορούν και τις υποβαλλόμενες αιμοκαθάρσεις των περιόδων 2012 και 2013.

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής

Ιωάννης Ν. Βαφειάδης