ΕΟΠΥΥ. Φαρμακεία αποκλεισμένα από την εκτέλεση συνταγών ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΩΑΜΒΟΞ7Μ-0ΒΥ
Μαρούσι, 30-03-2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ. 11616

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ»
ΣΧΕΤΙΚΟ:
1. O Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85A/7-4-14),
2. Η υπ’ αρ. πρ. 1184/19-02-2015 γνωμοδότηση

Κατόπιν ερωτημάτων φαρμακείων, στα οποία έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, σχετικά με το εάν, μετά από τη κατάργηση του ΟΠΑΔ και τη σύσταση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αυτοτελών Τομέων Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εν λόγω κύρωση δύναται να εφαρμόζεται και στους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ», θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων «Σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους είτε του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, είτε του ΟΑΕΕ, είτε του ΟΠΑΔ, είτε του ΟΓΑ οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου Ταμείου, το οποίο τους έχει επιβληθεί κύρωση.»

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική (2) γνωμοδότηση, ο ΕΟΠΥΥ νομιμοποιείται να εφαρμόζει κυρώσεις που έχουν επιβληθεί τελεσίδικα σε φαρμακοποιούς και αφορούν στον αποκλεισμό των φαρμακείων τους από την εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, με δεδομένο ότι ο ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ καταργήθηκε και στη θέση του «υπεισήλθαν» οι νεοσύστατοι Τομείς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ως διάδοχοι του προηγούμενου Φορέα, έτι δε περαιτέρω, ο ΕΟΠΥΥ είναι καθολικός διάδοχος των εντασσομένων φορέων και οι ήδη επιβληθείσες τελεσίδικες κυρώσεις εις βάρος των φαρμακοποιών εξακολουθούν να ισχύουν και έναντι του Οργανισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ