ΕΟΠΥΥ. Γνωματεύσεις ειδικής αγωγής

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΟΞ7Μ-Ι3Τ
ΜΑΡΟΥΣΙ 24/09/2013
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 30436

ΘΕΜΑ: «ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τις γνωματεύσεις ειδικής αγωγής και τους φορείς από τους οποίους θα εκδίδονται, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ ΚΥΑ και όπως τροποποιήθηκε με την αριθ, ΕΜΠ5 ΦΕΚ 3054/18-11-2012, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι και άνω των δέκα οκτώ (18) ετών χορηγούνται συνεδρίες ειδικής αγωγής με γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγεινής ΕΟΠΥΥ ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Ψυχιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου αναπληρωτή αυτού, ισχύος μέχρι και ενός (1) έτους, το ανώτερο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3699/ΦΕΚ 199/Τ.Α./2-10-2008 «ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ορίζεται ότι μέσω των ΚΕΔΔΥ υλοποιούνται οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της οποίας (ΕΑΕ) αποκλειστικός εποπτεύων φορέας είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) και δεν χαρακτηρίζονται ως ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

Συνεπώς ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου για τη χορήγηση της ειδικής αγωγής του άρθρου 17 του ΕΚΠΥ στα τέκνα των ασφαλισμένων, αποδέχεται ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τους  φορείς που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και όχι αυτούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ