ΕΟΠΥΥ. Καθορισμός ύψους αμοιβής και αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών

eopyyΑριθμ. Υ9α/18265 – ΦΕΚ Β 458 – 25.02.2014

Καθορισμός ύψους αμοιβής και αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4223/2013, ενότητα 3 παρ. 1 (ΦΕΚ 287/Α΄/31.12.2013) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 17 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/1985), όπως ισχύει σήμερα.
4. Η Π.Ν.Π., άρθρο 6 (ΦΕΚ 262/16-12-2011) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011».
5. Το υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. άρθρ. 90, (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το υπ’ αριθμ. 95/2000 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
7. Το υπ’ αριθμ. 85/2012 Π.Δ. άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
9. Το υπ’ αριθμ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/25-6-2013) Π.Δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το υπ’ αριθμ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ/2105/Β΄/2012) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
12. Την υπ’ αριθμ. 3402/3-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/Β΄/2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».
13. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ/οικ.6160/29-10-2013 (ΦΕΚ 2761/Β΄/30-10-2013), «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3402/
3-7-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».
14. Η αριθμ. ΔΥ(3-4)Γ.Π.οικ 77618/16-8-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιοργάνωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2100/Β΄/27-8-2013).
15. Την 951/συν. 152/12-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ με την οποία ενέκρινε ομόφωνα και αποφάσισε μεταξύ άλλων «…δ) την αύξηση του αριθμού των μηνιαίων επισκέψεων από 200 σε 400. Ο αριθμός των επισκέψεων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση Υπουργών Υγείας και Οικονομικών».
16. Το από 13-2-2014 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη ύψους 36.000.000 ευρώ περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. (ΚΑΕ0671).
18. Την υπ’ αριθμ. Φ1/18/24-2-2014 βεβαίωση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

Ο ανώτατος αριθμός των μηνιαίων επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, αυξάνεται από διακόσιες (200) ανά μήνα σε τετρακόσιες (400) ανά μήνα από 1-12-2013 έως και 31-3-2014. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σε δέκα € (10) ανά επίσκεψη. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

Η προκύπτουσα δαπάνη που υπολογίζεται στο ποσό των 36.000.000,00 € περίπου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0671.00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ