ΕΟΠΥΥ. Οδηγίες αποζημίωσης σκευασμάτων ειδικής διατροφής

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: Β589ΟΞ7Μ-ΠΝΜ
Αθήνα, 27-3-2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ55/7/οικ.11589

Θέμα : «Οδηγίες αποζημίωσης σκευασμάτων ειδικής διατροφής»

Θέτουμε υπ’όψιν σας ότι:
A) Στο εξής, από τον Οργανισμό θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ τα σκευάσματα ειδικής διατροφής τα οποία αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα και για τα οποία έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), η δε αναλυτική περιγραφή των συσκευασιών τους με τις οποίες κυκλοφορούν και οι τιμές αποζημίωσής τους αναφέρονται στον ίδιο πίνακα