ΕΟΠΥΥ. Ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στα φάρμακα

Αριθμ. Γ5(α) /οικ. 12033 – ΦΕΚ B 335 – 16.02.2016
Τροποποίηση της με αρ. πρ. οικ. 38733/06−05−2014 (ΦΕΚ Β ́ 1144) υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 38733/6−5−2014 (ΦΕΚ 1144/Β ́) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
Αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο, που προστέθηκε με την με αρ. πρωτ. 43063/2014 (ΦΕΚ Β ́ 1276/20−05−2014) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

«Το ποσόν που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 20 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ