ΕΟΠΥΥ. Πως μπορεί ο ασφαλισμένος να κάνει καταγγελία

ΕΟΠΥΥ. Πως μπορεί ο ασφαλισμένος να κάνει καταγγελία

Πως μπορώ να υποβάλω καταγγελία ως ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ
Πότε μπορώ να ενημερωθώ για την τελική έκβαση της υποβληθείσας καταγγελίας
Πως υποβάλλεται καταγγελία για καταχρηστική χρέωση από πάροχο υγείας
Πως μπορώ να ενημερωθώ σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα σχετικά με την καταγγελίαΠως μπορώ να υποβάλω καταγγελία ως ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ;

Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όπου αναφέρονται στοιχεία του καταγγέλλοντα (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας), αναλυτική περιγραφή της καταγγελλόμενης υπόθεσης και στοιχεία του καταγγελλόμενου.

Η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία ή με ταχυδρομείο (Μενάνδρου 64 Α-10432 Αθήνα),

τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) (2105219197) και

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected])

Πότε μπορώ να ενημερωθώ για την τελική έκβαση της υποβληθείσας καταγγελίας;

Για κάθε έλεγχο υποβάλλεται πόρισμα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, η αρμόδια Διεύθυνση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ (Κεντρική Διεύθυνση) καλεί τον ελεγχόμενο για παροχή γραπτών εξηγήσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης σχετικού εγγράφου, στο οποίο αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση.

Κατόπιν της αξιολόγησης των έγγραφων εξηγήσεων των παρόχων και της κατάρτισης της σχετικής εισήγησης για επιβολή ή μη κυρώσεων στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, ο Γενικός Επιθεωρητής εκδίδει Απόφαση επιβολής ή μη κυρώσεων στον ελεγχόμενο και ακολούθως ενημερώνεται ο καταγγέλλων για τον έλεγχο της υπόθεσης του.

Πως υποβάλλεται καταγγελία για καταχρηστική χρέωση από πάροχο υγείας;

Ο ασφαλισμένος πρέπει να καταγράψει εγγράφως και αναλυτικά την καταγγελία του, για καταχρηστική χρέωση από πάροχο υγείας, σημειώνοντας όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για τα καταγγελλόμενα και τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος που θα διενεργηθεί.

Η καταγγελία κατατίθεται στα γραφεία της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. (Μενάνδρου 64 Α, ΤΚ. 104 32),

είτε αποστέλλεται στο FAX (210 5219197)

ή

στο e-mail της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ([email protected]),

είτε μέσω του Γραφείου Διαχείρισης Παραπόνων & Καταγγελιών του ΕΟΠΥΥ.

Πως μπορώ να ενημερωθώ σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα σχετικά με την καταγγελία;

Οι καταγγελίες πρωτοκολλούνται στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ως εισερχόμενα έγγραφα και χρεώνονται από τον Γενικό Επιθεωρητή στις Διευθύνσεις και τους επιθεωρητές.Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. δέχεται πλήθος καταγγελιών κατ’ έτος από ασφαλισμένους, τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο Υγείας, άλλους φορείς και Σώματα επιθεώρησης, την ΓΕΔΔ αλλά και τον Εισαγγελέα.

Επίσης, διενεργεί τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας από τους παρόχους υγείας.

Με δεδομένη την υποστελέχωση της, τις εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου από προγενέστερα έτη, τη βαρύτητα των ελεγχόμενων υποθέσεων και τις απαιτούμενες ανακριτικές ενέργειες καθώς και το χρόνο που απαιτεί η κάθε μία, καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια για την ολοκλήρωση της κάθε έρευνας.

Σε κάθε περίπτωση ο καταγγέλλων, εφόσον έχει έννομο συμφέρον και κατά το μέρος που τον αφορά, ενημερώνεται κατόπιν αίτησης του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τη Δ/νση Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.

Πηγή: eopyy.gov.gr