Παρεχόμενα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και επιθέματα

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα παρεχόμενα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και επιθέματα (Αριθμ. 382/359/12.04.2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1571/08.05.2017)

Τον καθορισμό των τιμών αποζημίωσης, σύμφωνα με το αρ. 34 του ν. 4447/2016, στα παρεχόμενα από τον ΕΟΠΥΥ επιθέματα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Οι εν λόγω τιμές αποζημίωσης θα ισχύουν κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα, μέχρι την προσκόμιση και επεξεργασία των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα μητρώου ΕΚΑΠΤΥ – ΕΟΠΥΥ, από τα οποία θα προκύπτει ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο θα διαμορφωθεί η νέα τιμή αποζημίωσης του κάθε προϊόντος, ή την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης.

πίνακες ΦΕΚ Τεύχος Β 1571/08.05.2017