Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων ΙΕΚ

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων ΙΕΚ

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων ΙΕΚ

 

Τροποποίηση (με ΦΕΚ Τεύχος B’ 4043/02.09.2021) για τους κατόχους διπλώματος ΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής» 

 

Αριθμ. K1/132209 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3395/10.08.2018
Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» του Τομέα Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, η οποία καθορίστηκε με την απόφαση 206968/Κ1/18.12.2014 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3573), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 73/2002 (Α’ 55) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης» της Ομάδας Συντήρησης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

2. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών προϊόντων» του Τομέα Χημικών Εφαρμογών της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α’ 73) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» της Ομάδας Χημικής Παραγωγής του Τομέα Χημικής Βιομηχανίας.

3. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α’ 73) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» της Ομάδας Χημικής παραγωγής του Τομέα Χημικής Βιομηχανίας.

4. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Φοροτεχνικού Γραφείου» του Τομέα διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού διοίκησης και Οικονομίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν. 2515/1997 (Α’ 154) και το π.δ. 340/1998 (Α’ 228) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου» και «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου» του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και διοικητικών Υπηρεσιών της Ομάδας Οικονομικών.

5. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Κοστολόγησης» του Τομέα διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού διοίκησης και Οικονομίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και το π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία Βιοτεχνία» και «Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία Βιοτεχνία» της Ομάδας Οικονομικών του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και διοικητικών Υπηρεσιών.

6. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας» του Τομέα διατροφής και διαιτολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και διατροφής, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση οικ./3215/03.06.1998 (Β’ 655) του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την ερμηνευτική εγκύκλιο Α5/ΟΙΚ5797/21.10.1998 στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών διαιτητικής» της Ομάδας Αισθητικής του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

7. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής» της Ομάδας Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν. 3526/2007 (Α΄ 24) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής» της Ομάδας Τροφίμων του Τομέα Τουρισμού Μεταφορών.

8. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α ́ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β ́ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α ́ 240) και τις διόρθωση σφάλματος (Α ́ 235/2001) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Χειρουργείου» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

9. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α ́ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β ́ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α ́ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

10. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α ́ 165), την απόφαση Υ7β/ οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β ́ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α ́ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

11. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α ́ 165), την απόφαση Υ7β/ οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β ́ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α ́ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

  

 

12. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α ́ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/ 09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β ́ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α ́ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

13. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α ́ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/ 09.08.2001 (Β ́ 1082) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και το π.δ. 268/2003 (Α ́ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νοσηλευτικής Χειρουργείου», «Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», «Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυ χικές Παθήσεις», «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

«14. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) που έχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο 2024 χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α’ 165), την υπό στοιχεία Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 (Β’ 1082) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και το π.δ. 268/2003 (Α’ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νοσηλευτικής Χειρουργείου», «Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», «Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις», «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών.» Τροποποίηση  με ΦΕΚ Τεύχος B’ 4043/02.09.2021

 

15. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση Α5/2005/20.04.1999 (Β’ 749) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής» της Ομάδας Αισθητικής του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

16. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν. 2817/2000 (Α’ 78) και την απόφαση δ22/οικ.11828/293/13.03.2017 (Β’ 1157) της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Προσχολικής Αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και Έκφρασης» και «Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες» της Ομάδας Κοινωνικών Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

17. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» της Ομά δας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλ ματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση 4892/1/76γ’/17.05.2010 (Β’ 664) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» της Ομάδας Κοινω νικών Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών.

18. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τα π.δ. 404/1996 (Α’ 271), π.δ. 208/2002 (Α’ 194) και π.δ. 337/2003 (Α’ 291) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» της Ομάδας Μεταφορών του Τομέα Τουρισμού Μεταφορών.

19. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας / Λουτροθεραπείας SPA» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση 9833/26.05.2009 (Β’ 1055) του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Θαλασσοθεραπείας SPA» και «Ειδικός Λουτροθεραπείας SPA» του Τομέα Τουρισμού Μεταφορών της Ομάδας Τουριστικών Υπηρεσιών.

20. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση Ε’/24747/29.12.2009 (Β’ 2171) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον ν. 1575/1985 (Α’ 207), τον ν. 3185/2003 (Α’ 229) άρθρο 18 και το π.δ. 113/2012 (Α’ 198), στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικών.

21. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α ́/17102012) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικών του ν. 2009/1992 καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α ́/ 17102012) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικό τητας «Τεχνικός Αερίων Καυσίμων» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικών του ν. 2009/1992.

22. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με την απόφαση 206968/ Κ1/ 18.12.2014 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3573), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 108/2013 (Α’ 141) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» της Ομάδας Ηλεκτρολογίας του Τομέα Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικών.

23. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 1/2013 (Α’ 3) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, αερισμού και κλιματισμού» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικών.

Άρθρο 2
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά:

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑΛ