Επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ΙΧ χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ΙΧ χωρίς οδηγό

Αριθμ. 25760 – ΦΕΚ B 2737 – 16.12.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16597/2010 απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ), χωρίς οδηγό» (Β ́ 2156), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:
1) Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 16597/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ), χωρίς οδηγό.» (Β ́ 2156), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
«3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων ΙΧ, των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζονται τα δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους».
2) Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β ́ 2156), όπως ισχύει.
3) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ