Επιδόματα κινδύνου και ειδικές αποζημιώσεις στρατιωτικού προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Αριθμ. Φ. 841/26/38463 Σ. 7925 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1762/22.05.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ύψος Επιδομάτων Κινδύνου και Ειδικών Αποζημιώσεων
Καθορίζουμε το ύψος των επιδομάτων κινδύνου κατά κατηγορία επιδόματος και δικαιούχων, ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Πτητικό επίδομα
Καθορίζουμε τις κατηγορίες δικαιούχων, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο και χρόνο καταβολής πτητικού επιδόματος, βάσει των απαιτούμενων προϋποθέσεων θέσης και διατήρησης πτητικής ενέργειας, ως αναφέρονται στο Παράρτημα Α ́ «Θέση σε Πτητική Ενέργεια», όπως παρακάτω:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
(1) Οι κατηγορίες των δικαιούχων Πτητικού Επιδόματος Εξαμήνου

Β. ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ
(1) Χορηγείται επιπλέον του πτητικού επιδόματος στους Αξιωματικούς ιπταμένους αεροσκαφών, που έχουν πτυχίο εκπαιδευτή πτήσεων και ορίζονται ως εκπαιδευτές πτήσεων (αέρος) με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τις ώρες που ίπτανται μαζί με τους εκπαιδευόμενους χειριστών (αξιωματικούς ή μαθητές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ χειριστών), επί αεροσκαφών μονοθέσιων ή διπλού χειρισμού αεροσκαφών των Ελληνικών και Συμμαχικών Δυνάμεων, ανάλογα με την εκτελούμενη άσκηση και τη φάση της εκπαίδευσης.

Γ. ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
(1) Οι ανακαλούμενοι στην ενεργό υπηρεσία στρατιωτικοί δικαιούνται πτητικού επιδόματος

Δ. ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
(1) Στους ιπτάμενους και ραδιοναυτίλους που μεταβαίνουν για υπηρεσία ή για εκπαίδευση άνω των πέντε (5) μηνών στο εξωτερικό,

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Για την καταβολή του πτητικού επιδόματος στους δικαιούχους

Άρθρο 3
Επίδομα Πτώσεως Αλεξιπτωτιστών

Άρθρο 4
Επίδομα Υποβρυχίων Καταστροφέων

Άρθρο 5
Λοιπές προϋποθέσεις καταβολής επιδομάτων πτώσεως αλεξιπτωτιστή και υποβρυχίου καταστροφέα

Άρθρο 6
Καταδυτικό Επίδομα

Άρθρο 7
Επίδομα Δυτών

Άρθρο 8
Επίδομα Εξουδετέρωσης Ναρκών

Άρθρο 9
Ειδική αποζημίωση ΤΕΝΞ

Άρθρο 10
Ειδική Αποζημίωση Πυροτεχνουργών

Άρθρο 11
Ειδικές Διατάξεις
1. Το προσωπικό που τοποθετείται για υπηρεσία ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό άνω των πέντε (5) μηνών δε δικαιούται τα ανωτέρω επιδόματα κινδύνου, με εξαίρεση τους δικαιούχους του πτητικού επιδόματος στους οποίους τα προβλεπόμενα ποσά καταβάλλονται μειωμένα κατά 40%.
2. Τα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» της παρούσης απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Τα Παραρτήματα «Β» και «Γ» δε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 1 α ν. 3469/2006 (Α ́ 131).

Άρθρο 12
Το συνολικό ποσό δαπάνης επί ΚΑΕ 0434 δεν δύναται να υπερβεί από το 2018 και εφεξής το αναγραφόμενο στο προοίμιο εκτός εάν άλλως καθορισθεί με κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Παράρτημα «Α»
Θέση σε Πτητική Ενέργεια
Α. Πτητική ενέργεια
Β. ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ-ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Γ. ΕΞΑΜΗΝΑ-ΔΕΚΑΟΚΤΑΜΗΝΑ

Άρθρο 13
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01 Ιανουαρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην των παραρτημάτων «Β» και «Γ».
Αθήνα, 20 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ Αριθμ. Φ. 841/26/38463 Σ. 7925 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1762/22.05.2017 με τις λεπτομέρειες για τα επιδόματα και τις ειδικές αποζημιώσεις