Επιδόματα μητρότητας. Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ

Επιδόματα μητρότητας. Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Α.Ν. 1846/51 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286/29-12-00 τεύχος Α ́), οι άμεσα ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται επίδομα κυοφορίας για 56 ημέρες πριν το τοκετό και λοχείας 63 ημέρες μετά τον τοκετό, εφόσον απέχουν από την εργασία τους και έχουν πραγματοποιήσει 200 ημέρες ασφάλισης τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν από την ημέρα του τοκετού.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1/5-1-99, τεύχος Α) τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν φορείς ή κλάδους ασθενείας αρμοδιότητας ΓΓΚΑ που χορηγούν επιδόματα μητρότητας, δικαιούνται των επιδομάτων αυτών από τον φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός
κίνδυνος, εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες από την νομοθεσία του τελευταίου φορέα προϋποθέσεις, με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και των άλλων φορέων.

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό που τα απονέμει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, χωρίς τη συμμετοχή των άλλων φορέων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4097/2012 (Α`235) προβλέφτηκε ότι στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες μπορεί να χορηγείται επίδομα μητρότητας, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων.

Έπειτα από το αριθ. πρωτ. Φ.40021/28427/877/1-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε το από 21-1-2016 ενημερωτικό έγγραφο προς τις υπηρεσίες του για τα επιδόματα μητρότητας, που καταβάλλονται πλέον εξ ολοκλήρου και μόνο από τον Οργανισμό που τα απονέμει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας του.

Κατά το άρθρο 6 του Ν. 4097/2012 (ΦΕΚ 235/Α’) οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες μπορούν να λαμβάνουν το επίδομα, με προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για 14 τουλάχιστον εβδομάδες.

Εν συνεχεία εκδόθηκαν οι παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:
1) Η υπ. αριθ. Φ.10060/15858/606/7-10-2014 ΚΥΑ κατά την οποία, από 8-10-2014 οι αυτοαπασχολούμενες, άμεσα ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ δικαιούνται, λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα ύψους 200 ευρώ για 4 μήνες, με δεδομένα την αποκλειστική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και την ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας σε είδος.

2) Η υπ. αριθ. Φ.40035/41931/1653/20-1-2015 ΚΥΑ κατά την οποία, από 23-1-2015 οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες άμεσα ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ δικαιούνται, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, μηνιαίο επίδομα ύψους 150 ευρώ για 4 μήνες, με δεδομένα την ασφαλιστική ικανότητα και την ταμειακή ενημερότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου, οι ασφαλισμένες να λάβουν το επίδομα κυοφορίας-λοχείας, με τη συμπλήρωση των 200 ημερών ασφάλισης κατά τα 2 προηγηθέντα, της ημερομηνίας του τοκετού, έτη μπορούν να συνυπολογίσουν και τις ημέρες που ασφαλίστηκαν σε άλλο φορέα που χορηγεί επίδομα μητρότητας. Ως εκ τούτου, μπορούν να συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΤΑΑ από 8/10/2014 και στον ΟΑΕΕ από 23/1/2015 και εφεξής, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ημερομηνιών έναρξης χορήγησης επιδομάτων μητρότητας στους αντίστοιχους φορείς.