Επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αιθαλομίχλη

aithalomixliΑριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 238 – ΦΕΚ B 5 – 03.01.2014

Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005)
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και
σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/05.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ
Α 56/15.04.2010)
3. Το π.δ . 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2012)» και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄153/25.07.2013).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194)
5. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/οικ. 13829/15.07.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ
Β΄ 1785/24.07.2013).
6. Την υπ’ αριθμ. 448/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄2105/09.07.2012).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).
8. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ29/16027/06.08.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», (ΦΕΚ Β΄1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.01.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5ΗΛ/Β΄/Φ29/16027 (ΦΕΚ Β΄1403/06.09.2010) υπουργικής απόφασης», (ΦΕΚ Β΄94/23.01.2013).
10. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/20.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄1403 /06.09.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει», (ΦΕΚ Β΄2957/21.11.2013).
11. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 28005/24.10.2010 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166/22.09.2010)», (ΦΕΚ Β΄2015/27.12.2010).
12. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/ Φ29/19046/24.09.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» Κ.Ο.Τ. στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας», (ΦΕΚ Β΄1614/06.10.2010).
13. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ.1/οικ.27547/02.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός παρόχων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)», (ΦΕΚ Β΄2783/02.12.2011).
14. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 23823/23.12.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄1403 /06.09.2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει», (ΦΕΚ Β΄3274/23.12.2013).
15. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄160/16.10.1986), και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8.
16.Την υπ’ αρ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/24.03.2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», (ΦΕΚΒ΄488/30.03.2011).
17. Την υπ’ αρ. οικ. 70601/23.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια», (ΦΕΚ Β 3272/23.12.2013).
18. Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 99860/29.10.13 Έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο ΥΠΕΚΑ το Πόρισμα της Επιτροπής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που συγκροτήθηκε με Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Υγείας (ΑΔΑ ΒΕ2ΩΘ−Ψ6Γ).
19. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ενεργότερης συμμετοχής των πολιτών στον περιορισμό των αιωρούμενων σωματιδίων στις περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων, είναι απαραίτητο να θεσπισθούν μέτρα με συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών και προκειμένου να μπορούν οι ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας να καλύπτουν τις πρόσθετες ανάγκες εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτουν από την εφαρμογή της κήρυξης βραχυπρόθεσμων μέτρων διακοπής χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας.
20. Το γεγονός ότι προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους σαράντα εκ. (40.000.000€) Ευρώ περίπου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σε περίπτωση έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από εστίες καύσης – και συγκεκριμένα έκδοσης σύστασης για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας – από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττικής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο των λοιπών Περιφερειών της χώρας, ισχύουν τα κάτωθι για όλους τους οικιακούς καταναλωτές με τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2000 kWh, όπως το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται παρακάτω, πλην των δικαιούχων του Κ.Ο.Τ., για τους οποίους ισχύει η υπ’ αρ. Δ5−ΗΛ/Β΄/Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β 1403/06.09.2010) υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει, που κατοικούν στο χωρικό πεδίο εφαρμογής των προηγούμενων μέτρων και για το τετράμηνο εντός του οποίου έλαβε χώρα η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Για αριθμό ημερών ίσο με τις ημέρες εφαρμογής των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων, η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίση με το 30% του εκάστοτε οικιακού τιμολογίου του κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα όρια κλιμακίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης, τόσο για το ανταγωνιστικό όσο και για το ρυθμιζόμενο σκέλος, όπως ορίζονται στο εκάστοτε οικιακό τιμολόγιο του κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και το όριο κατανάλωσης των 2000 kWh, διευρύνονται σύμφωνα με τον τύπο:

Δ.Ο.Τ.Κ.i = Ο.Τ.Κ.i * (1+ 0,7*A.H.E.M./120) όπου

Δ.Ο.Τ.Κ.i : Διευρυμένα όρια κλιμακίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης για κάθε κατηγορία δικαιούχων

Ο.Τ.Κ.i : Υφιστάμενα όρια κλιμακίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης για κάθε κατηγορία δικαιούχων

A.H.E.M. : Αριθμός ημερών εφαρμογής μέτρων Η επίπτωση της ειδικής τιμολογιακής χρέωσης στους οικιακούς καταναλωτές, για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, στα έσοδα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 40 εκ. ευρώ ετησίως.

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ενημερώνει τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την εφαρμογή των μέτρων και τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πελατών ανά προμηθευτή και Περιφέρεια, για την οποία εφαρμόστηκαν οι προβλέψεις της παρούσας απόφασης.

Οι προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές που εκπροσωπούν μέσω των λογαριασμών που εκδίδουν για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ