Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος για αγρότες και αρτοποιεία

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3/03.01.2023
Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των δικαιούχων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, στους οποίους παρέχεται επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» στο πλαίσιο εφαρμογής του Προσωρινού πλαισίου κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, του ύψους επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου χορήγησής της, της περιόδου κατανάλωσης, των ανώτατων και κατώτατων ορίων καταναλώσεων, των ανώτατων ορίων επιδότησης ανά επιχείρηση, της διαδικασίας ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και των συναφών με αυτές προϋποθέσεων και των αρμόδιων για τα ανωτέρω φορέων, των υποχρεώσεων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Έχουν παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, ή έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, (Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής ) ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης ή έχουν παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης.

Β) Από τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 έως τον μήνα Ιούλιο του 2022 ήταν συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») και από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2022 έως τον μήνα Νοέμβριο του 2022 είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής»).

Γ) Έχουν γνωστοποιήσει τόσο στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης – Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ύψους Επιδότησης

1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 2022 και χορηγείται επιπλέον των επιδοτήσεων που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).

2. Για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022 στο ποσό των ογδόντα τριών (83) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, για το μήνα Μάρτιο του έτους 2022 στο ποσό των εξήντα εννέα (69) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, για το μήνα Απρίλιο του έτους 2022 στο ποσό των εκατό (100) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, για το μήνα Μάιο του έτους 2022 στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης και για το μήνα Ιούνιο του έτους 2022 στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

Για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2022, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

Για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2022, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης και αυτών που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης ή δικαιούχους καταναλωτές που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των ογδόντα επτά (87) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2022, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης και αυτών που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο (262) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης ή δικαιούχους καταναλωτές που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά (297) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης και αυτών που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ (168) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2000 kWh, ενώ για το υπερβάλλον μέρος κατανάλωσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική.

Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ (168) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των διακοσίων έξι (206) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

Για τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2022, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης και αυτών που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2000 kWh, ενώ για το υπερβάλλον μέρος κατανάλωσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική.

Για τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2022, για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ (188) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

3. Στα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η επιδότηση που χορηγείται από την εφαρμογή της παρ. 1 σε συνδυασμό με την επιδότηση που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 (Β’ 603) κοινής υπουργικής απόφασης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της χρέωσης της ρήτρας αναπροσαρμογής που εφαρμόζεται στα εν λόγω τιμολόγια.

4. Η επιδότηση της παρ. 2 του παρόντος παρέχεται με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

5. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.

6. Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

7. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, κάθε δικαιούχος που δραστηριοποιείται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα», αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση χορηγείται βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250.000 €. Στο ποσό των 250.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

8. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας κάθε δικαιούχος που δραστηριοποιείται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα», αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση χορηγείται βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €. Στο ποσό των 300.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

9. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας κάθε δικαιούχος του άρθρου 2 της παρούσας με διαφορετική δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται στις παρ. 7 και 8 του παρόντος, σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα», αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση χορηγείται βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας δε δύναται να υπερβαίνει τα 2.000.000 €, συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση, βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας, όπως ειδικότερα ενισχύσεις των παρ. 7 και 8. Στο ποσό των 2.000.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

10. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς, για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας, για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο σημείο 43 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας.

 
 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία απόδοσης της επιδότησης στους δικαιούχους

1. Ο Προμηθευτής, πριν την έκδοση λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνεται επιδότηση δυνάμει της παρούσας, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά με ηλεκτρονικό μήνυμα, τους εν δυνάμει δικαιούχους σχετικά με την δυνατότητα επιδότησης της ηλεκτρικής τους κατανάλωσης βάσει του άρθρου 3, το ύψος αυτής, καθώς και σχετικά με την υποχρέωση εκ μέρους τους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να τους χορηγηθεί η ανωτέρω επιδότηση.

2. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση του άρθρου 3, υποβάλλουν στον Προμηθευτή τους υπεύθυνη δήλωση, με βάση τη διαδικασία που ορίζει ο κάθε Προμηθευτής, κατά το πρότυπο του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τους δικαιούχους, ο Προμηθευτής ελέγχει την πληρότητά της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας, καθώς και το ποσό που δύνανται να λάβουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και χορηγεί την επιδότηση του άρθρου 3.

4. Για περίοδο κατανάλωσης που εμπίπτει στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί λογαριασμός, η επιδότηση εφαρμόζεται σε λογαριασμό κατανάλωσης, ο οποίος εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την διαδικασία, που περιγράφεται στις παρ. 1, 2 και 3.

5. Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπούσε κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για το σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Κρατική Επιδότηση-Ειδικές Κατηγορίες Καταναλωτών».

6. Η επιδότηση του άρθρου 3 δεν χορηγείται, αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία των παρ. 1, 2 και 3.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, αρμοδίων Διαχειριστών και Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

1. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου των επιδοτήσεων της παρούσας και για περίοδο 12 μηνών μετά την λήξη του μέτρου, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην περίπτωση που έχουν εκδώσει λογαριασμούς που περιέχουν επιδοτήσεις δυνάμει της παρούσας, οφείλουν να αποστείλουν την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου μήνα, στον οποίο έχουν εκδώσει λογαριασμούς που περιέχουν επιδοτήσεις δυνάμει της παρούσας, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο Διαχειριστή ΑΠΕ και εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με:

α) τον αριθμό των πελατών Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης, οι οποίοι εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία,

β) τον 11ψήφιο αριθμό της κάθε παροχής καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του καταναλωτή κάθε παροχής,

γ) την ημερομηνία τυχόν έναρξης ή/και λήξης της εκπροσώπησης εντός του διαστήματος χορήγησης της επιδότησης του άρθρου 3,

δ) ειδικά για τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τον τρόπο υπολογισμού χρέωσης (ενδεικτικά μαθηματικό τύπο) της ρήτρας αναπροσαρμογής με όλες τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων που απαιτούνται ανά παροχή, μήνα εφαρμογής και κατηγορία πελατών, το ποσό της χρέωσης της ρήτρας αναπροσαρμογής, καθώς και τα ποσά και τον τρόπο υπολογισμού όλων των εκπτώσεων ή/και επιδοτήσεων που εφαρμόζονται με τις απαιτούμενες αριθμητικές τιμές παραμέτρων ανά παροχή, μήνα εφαρμογής και κατηγορία πελατών, ώστε να είναι δυνατή από την αρμόδια υπηρεσία η επαλήθευση μη υπέρβασης του άνω ορίου συνολικής επιδότησης της παρ. 4 του άρθρου 3 ανά παροχή, μήνα εφαρμογής και κατηγορία πελατών,

ε) τα ποσά ανά παροχή που πιστώθηκαν με την παρούσα, καθώς και με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/9.2.2022 (Β’603) κοινή υπουργική απόφαση και την στ) κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (πραγματική αν πρόκειται για εκκαθαριστικό λογαριασμό, εκτιμώμενη αν πρόκειται για «έναντι» λογαριασμό) ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου, ανά παροχή και ανά κατηγορία πελατών Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης.

ζ) Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα κάθε εν δυνάμει δικαιούχου-ενιαίας επιχείρησης για το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που έλαβαν, σε μορφοποίηση υποδεικνυόμενη από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός 10 ημερών από την αποστολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:

α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιούχων που καταμετρήθηκαν από τον αρμόδιο διαχειριστή και εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και

β) τους προμηθευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις παροχές κατά την περίοδο αυτή με τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα εκπροσώπησης τους.

3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από τη λήψη των στοιχείων της παρ. 1 από τους Προμηθευτές, πιστώνει τα ποσά σε κάθε Προμηθευτή σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 3 της παρούσας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αργότερα από την παρέλευση 13 μηνών από την λήξη του μέτρου, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά, βάσει των στοιχείων που λαμβάνει από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου και τους Προμηθευτές της παρ. 1 και προβαίνει στην σχετική εκκαθάριση προς τους Προμηθευτές.

4. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας των 12 μηνών μετά τη λήξη εφαρμογής του μέτρου εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων δεν έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται σχετική χρεοπίστωση από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τους Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.

5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για κάθε μήνα μέχρι και για περίοδο 12 μηνών μετά την λήξη του μέτρου και στην περίπτωση που στον εν λόγω μήνα πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν ποσά επιδοτήσεων δυνάμει της παρούσας, ενημερώνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα τη ΡΑΕ και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σχετικά με τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν ανά Προμηθευτή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 3 και 4.

6. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων, που αποστέλλονται από τους Προμηθευτές, τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου και την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Εάν από τον έλεγχο, η ΡΑΕ διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες δεν αιτιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το πλήθος των παροχών για τις οποίες πρέπει να προβεί σε επανέλεγχο και τυχόν αναπροσαρμογή της χορηγούμενης επιδότησης.

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων της παρούσας, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και έλεγχοι στο πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων για τις παροχές δικαιούχων με παροχές επιχειρήσεων σύμφωνα με το υποκεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας

1. Η επιδότηση προς τους δικαιούχους με παροχές των ενιαίων επιχειρήσεων χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του υποκεφαλαίου 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας.

2. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης της παρούσας είναι η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με βάση τα ληφθέντα στοιχεία από τους Προμηθευτές, σύμφωνα με το άρθρο 5, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σώρευσης άλλων επιδοτήσεων που χορηγούνται δυνάμει του υποκεφαλαίου 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου, διενεργεί ελέγχους σώρευσης των επιδοτήσεων.

4. Κάθε αρμόδια Υπηρεσία ή/και Προμηθευτής υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του φορέα σώρευσης της παρ. 3 τις βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι.

5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΡΑΕ και του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της.

6. Στην περίπτωση της εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου ενίσχυσης της παρ. 1, για την εκάστοτε ενιαία επιχείρηση, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ανακτά τη χορηγηθείσα υπερβάλλουσα ενίσχυση στο σύνολό της με δυνατότητα διενέργειας συμψηφισμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων με τον εκάστοτε Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής φροντίζει για την ανάκτηση της χορηγηθείσας υπερβάλλουσας ενίσχυσης στο σύνολό της από το δικαιούχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του υποκεφαλαίου 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας, διατηρούνται από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση και δύναται να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

8. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. δημοσιεύει στον ιστότοπό της τις σχετικές πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση άνω των 100.000 ευρώ σε δικαιούχους, σύμφωνα με το υποκεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας.

9. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις επιδοτήσεις του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το Τμήμα 3 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης