Επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος Μαιου 2022

Επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος Μαΐου 2022 οικιακών ή μη καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων χαμηλής τάσης

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/55616/1961 – ΦΕΚ τεύχος Β 2759/02.06.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 434/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’ 603).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης.

Στο άρθρο 3 «Ύψος Επιδότησης – Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2022».

2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, για τον μήνα Απρίλιο στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης και για τον μήνα Μάιο στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.».

Άρθρο 2
Ισχύς

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

  

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55625/1962 – ΦΕΚ τεύχος Β 2759/02.06.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 434/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης.

Στο άρθρο 2 «Δικαιούχοι της επιδότησης» προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για το μήνα Μάιο, δικαιούχοι είναι επιπλέον οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους αριθμούς παροχής που αφορούν την μη κύρια κατοικία τους.»

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης.

Στο άρθρο 3 «Ύψος Επιδότησης – Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2022.».

2. Στην παρ. 2 προστίθεται έκτο και έβδομο εδάφιο ως εξής:

«Για τον μήνα Μάιο του έτους 2022 και για αριθμούς παροχής καταναλωτών, που αφορούν την κύρια κατοικία τους, όπως έχουν δηλωθεί στο πεδίο 204 της δήλωσης εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 κατά την 31.12.2021, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πέντε (205) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα (160) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για την υπερβάλλουσα κατανάλωση η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh). Για τον μήνα Μάιο του έτους 2022 και για αριθμούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν αφορούν κύρια κατοικία καταναλωτών, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2022 εφαρμόζεται μοναδιαία επιδότηση για τις πρώτες 300 kWh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μήνα με 30 ημέρες.».

4. Στην παρ. 3 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

«3. Για τον μήνα Μάιο του έτους 2022 και για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ή του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), εφαρμόζεται μοναδιαία επιδότηση, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ίση με διακόσια δέκα πέντε (215) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Μwh)».

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιδότηση της παρ. 2 που χορηγείται σε οικιακούς καταναλωτές για τους αριθμούς παροχής της κύριας κατοικίας τους, αφορά στους αριθμούς παροχής που έχουν δηλωθεί σχετικά στο πεδίο 204 της δήλωσης εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 κατά την 31.12.2021».

6. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα διαστήματα κατανάλωσης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου, αναπροσαρμόζονται αναλογικά με τις ημερολογιακές ημέρες κάθε μήνα χρησιμοποιώντας, ως βάση, μήνα 30 ημερών, ενδεικτικά για μήνα με 31 ημερολογιακές ημέρες το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 0 έως 155 kWh και το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 156 kWh έως 310 kWh.».

Άρθρο 3
Ισχύς

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 12468/434/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.